Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
2
6
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 20/10/2016, 14:50

Kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT)

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị thông qua các hình thức như: Phổ biến tại các cuộc họp báo tuần, tháng, quý, 6 tháng và hội nghị sơ kết cơ quan; đăng bài viết lên Cổng thông tin điện tử, Bản tin Tài nguyên và Môi trường của Sở;…

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-STNMT ngày 10/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí chỉ đạo các bộ phận chức năng, các đơn vị trực thuộc xây dựng và cụ thể hóa Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh vào chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, năm các đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện; thường xuyên rà soát để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường có liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Sở TN&MT tổ chức thực hiện và chỉ đạo các chi cục trực thuộc thực hiện quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước, cụ thể là thực hiện việc khoán chi kinh phí quản lý hành chính đối với các khoản chi như: Thông tin liên lạc, điện, nước, công tác phí, văn phòng phẩm,…Trong năm 2016, Sở TN&MT và các chi cục trực thuộc tiết kiệm được 21.625.000 đồng từ các khoản chi nguồn kinh phí quản lý hành chính theo quy định. 

Hiện tại, Sở TN&MT có 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trong đó có 01 đơn vị tự đảm bảo chi phí hoạt động, 02 đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí và 01 đơn vị được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đều thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đồng thời các đơn vị đều có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện nghiêm túc việc quản lý, thanh quyết toán, chi thu nhập tăng thêm và trích lập các quỹ,... theo đúng nội dung quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đã được phê duyệt và quy định của pháp luật. Để thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, Sở TN&MT chỉ đạo các phòng, chi cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ đối với các nội dung sử dụng ngân sách nhà nước cấp, chi tiêu cho điện, nước, văn phòng phẩm và các khoản chi tiêu khác cho phù hợp với các định mức, chế độ, tiêu chuẩn, chính sách và các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiện hành.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước: Việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Sở TN&MT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, các khoản chi cho các cuộc hội nghị và họp báo tuần, tháng, quý, họp bàn công việc chuyên môn của Sở TN&MT chủ yếu chi cho các khoản như: Nước uống; trang trí hội trường, phòng họp; photo tài liệu; …và các khoản chi khác theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách hiện hành. Ngoài ra, STN&MT không chi thêm các khoản nào khác.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan: Hiện nay, Sở TN&MT có 02 xe ô tô (01 chiếc 04 chỗ và 01 chiếc 07 chỗ) và 02 môtô máy để phục vụ cho công tác của cơ quan theo đúng tiêu chuẩn, chế độ sử dụng ô tô, môtô máy phục vụ công tác theo đúng quy định. Việc mua sắm tài sản, các trang thiết bị khác có liên quan để trang bị cho công chức, viên chức và các phòng, chi cục, đơn vị được thực hiện theo đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất: Từ đầu năm 2016 đến nay, Sở TN&MT đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất đối với các tổ chức trên địa bàn tỉnh như sau: Giao đất đối với 03 đơn vị, tổ chức với diện tích 22.240,80m2; cho thuê đất 08 đơn vị, tổ chức với diện tích 385.301,90m2; thu hồi đất do Trung tâm phát triển quỹ nhà và đất tỉnh quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu xem xét giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích là 763,50m2; chuyển mục đích sử dụng đất đối với 02 tổ chức với diện tích 144.952,20m2. Cấp 2.231 giấy chứng nhận đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; thực hiện hoàn thành đăng ký biến động đất đai 14.649 hồ sơ; xác nhận đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất 8.755 hồ sơ của các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân; 262 hồ sơ xin thẩm định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, nhà ở tại các dự án phát triển nhà trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc giao đất, cho thuê đất, Sở TN&MT cũng đã lập các đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, kiểm tra các đơn vị, tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất. Từ đầu năm đến nay, Sở đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với 02 tổ chức, gồm 01 tổ chức được nhà nước giao đất và 01 tổ chức được nhà nước cho thuê đất. Qua thanh tra phát hiện các sai phạm, Sở đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi 928m2 đất được nhà nước giao sử dụng không đúng mục đích và đề nghị 01 tổ chức vi phạm thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài nguyên nước: Từ đầu năm đến nay, Sở TN&MT đã tiếp nhận và tổ chức thẩm định 23 hồ sơ tài nguyên nước. Trong đó: Cấp 15 giấy phép khai thác nước ngầm với lưu lượng 1.213m3/ngày đêm; cấp 08 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 1.984m3/ngày đêm. Bên cạnh đó, việc thanh tra, kiểm tra các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ về hành nghề khoan giếng nước, khai thác tài nguyên nước cũng được tiến hành song song và đồng bộ. Từ đầu năm 2016 đến nay, Sở TN&MT đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 43 cơ sở trong việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 04 cơ sở có hành vi vi phạm như không có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, không trám lấp giếng khoan không còn sử dụng,... Sở đã nhắc nhở và đề nghị các cơ sở  khắc phục các hành vi vi phạm.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản: Đối với tài nguyên khoáng sản, tỉnh Bạc Liêu chỉ có 09 mỏ đất sét và cát biển, trong đó đối với mỏ đất sét có trữ lượng tiềm năng dự báo khoảng từ 1,320 triêu m3 đến 3,780 triệu m3, phân bố rãi rác trên địa bàn các huyện: Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long và thị xã Giá Rai. Sở TN&MT đang tiến hành lập đề án điều tra, đánh giá chất lượng tài nguyên khoáng sản sét trên địa bàn tỉnh.

Đối với nguồn cát biển của tỉnh, chủ yếu phân bố tập trung tại cửa biển Nhà Mát (phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu), cửa biển Cái Cùng (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) và cửa biển Gành Hào (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải). Hiện nay, Sở TN&MT đang phối hợp đơn vị tư vấn lập Đề án điều tra, khảo sát, đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản rắn ven biển phục vụ lập Quy hoạch quản lý, khai thác sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên khoáng sản ven biển của tỉnh Bạc Liêu, đã thẩm định xong sau khi lấy kiến các thành viên Hội đồng sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Về công tác thanh tra, kiểm tra, thời gian qua, không phát hiện trường hợp nào khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, Sở TN&MT phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tổ chức bộ máy được tinh gọn, hoạt động chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hiện nay.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của Sở; tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường.

Về kết quả kiểm tra và xử lý hành vi lãng phí: Đến nay, Sở TN&MT chưa có trường hợp công chức, viên chức, người lao động vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hành tiết tiệm, chống lãng phí còn tồn tại, hạn chế: Một bộ phận tổ chức, cá nhân trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật, như cho thuê lại đất, sử dụng đất không đúng mục đích, không lập thủ tục xin cấp phép khai thác nước ngầm, gây ô nhiễm môi trường cục bộ,…. Nguyên nhân là do ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức, cá nhân còn hạn chế; lực lượng thanh tra tài nguyên và môi trường còn thiếu, một số chưa được bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành nên trong công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên môi trường còn gặp khó khăn. Các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc chưa thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, báo cáo chưa kịp thời, chưa báo cáo đúng tình hình thực tế trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị do công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên.

Quang Cường - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 1223 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày