Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
5
9
9
7
5
Tin chuyên ngành Thứ Hai, 27/02/2017, 13:25

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) năm 2017.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành và các tổ chức, cá nhân về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác CCHC; tăng cường sự giám sát của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc triên khai các nội dung CCHC của Bộ, ngành; giám sát quá trình thực hiện công tác CCHC của Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thông tấn, báo chí bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác CCHC của Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được phản ánh đầy đủ, kịp thời.

 

Theo Kế hoạch, Bộ yêu cầu triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra. Nội dung CCHC phải được phổ biến kịp thời, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng; kết hợp lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ. Các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát nội dung Kế hoạch và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp để tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị.

 

“Phải xác định nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về CCHC là nhiệm vụ thường xuyên trước mắt và lâu dài. Đây vừa là trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa là trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Qua đó, tuyên truyền, quán triệt, giáo dục để cán bộ, công chức, viên chức cùng nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về CCHC của Bộ, ngành, phải coi CCHC là nhiệm vụ cấp bách có tính chất đột phá tạo phát triển bền vững”. – Kế hoạch nêu rõ.

 

Đối tượng thông tin, tuyên truyền là toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ, ngành tài nguyên và môi trường; các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

 

Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của Bộ năm 2017 tập trung vào những nội dung sau: Tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của Bộ; Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành, các chương trình, kế hoạch, các hoạt động của Chính phủ, của Bộ, ngành về công tác CCHC; Tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, đoàn thể và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ; Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến trong thực hiện CCHC ở các đơn vị thuộc Bộ; Tuyên truyền về những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ.

 

Hình thức thông tin, tuyên truyền gồm: tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn...; đăng tải thông tin CCHC trên cổng thông tin điện tử của Bộ và của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền về nội dung CCHC của Bộ; in ấn, phát hành các tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về CCHC của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; tổ chức các phong trào thi đua, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia các cuộc thi tìm hiểu về CCHC, tuyên truyền phổ biến pháp luật...

 

Về tổ chức thực hiện, Bộ giao Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC của Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền tổ chức kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và đánh giá công tác tuyên truyền CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Văn phòng Bộ theo dõi, chỉ đạo Cổng thông tin điện tử của Bộ cập nhật thường xuyên, đầy đủ thông tin, bài viết về CCHC của Bộ, ngành trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Chuyên trang CCHC của Bộ.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của đơn vị bằng các hình thức cụ thể phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị và nguồn kinh phí được giao theo kế hoạch hằng năm. 

Theo CTTĐT – monre.gov.vn


Số lượt người xem: 986 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày