Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
0
9
5
Tin chuyên ngành Thứ Tư, 22/02/2017, 13:10

Công tác tổ chức cán bộ là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, có tính chất then chốt trong sự phát triển của ngành TN&MT

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo về công tác tổ chức cán bộ

"Thủ trưởng đơn vị phải là người trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, có tính chất then chốt, phải thường xuyên chăm lo, quán xuyên, chỉ đạo; phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những vấn đề ảnh hưởng tiêu cực đến công tác của đơn vị; phân công một cấp phó đơn vị để giúp việc; củng cố và nâng cao năng lực của bộ phận, cán bộ tham mưu công tác tổ chức cán bộ của đơn vị; tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức cán bộ" - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác tổ chức cán bộ được Bộ trưởng Trần Hồng Hà quán triệt thực hiện tại Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 về công tác tổ chức cán bộ.

Bộ trưởng yêu cầu các cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị.

Bộ trưởng giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, tương xứng với chức năng, nhiệm vụ; đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị; từng bước kiện toàn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ về quản lý môi trường ở địa phương; chuẩn hóa mô hình tổ chức ngành tài nguyên và môi trường ở Trung ương và địa phương.

Thứ hai, xây dựng, ban hành bộ tiêu chí quy định tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, công chức ngành tài nguyên và môi trường; tham mưu, đề xuất Ban Tổ chức Trung ương xem xét, sửa đổi quy định cơ cấu độ tuổi trong công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và bảo đảm tính khoa học của quy hoạch; tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp các giai đoạn 2016 - 2021, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026; xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh việc chuyển đổi vị trí việc làm tại các đơn vị thuộc Bộ; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý theo cơ cấu tổ chức mới; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; đổi mới mục tiêu, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành ở địa phương, cơ sở; chú trọng đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ của Bộ.

Thứ ba, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị khác trực thuộc Bộ rà soát, đánh giá tiêu chí đo lường về cải cách hành chính đối với các đơn vị trực thuộc Bộ; tiến hành đánh giá, đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với các hoạt động quản lý của ngành tài nguyên và môi trường, nhất là đối với các dịch vụ công do Bộ cung cấp.

Thứ tư, xây dựng Đề án tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, báo cáo Ban cán sự đảng Bộ xem xét trong quý IV năm 2017.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ; triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của Bộ trên hệ thống phần mềm để phục vụ công tác quản lý, theo dõi, đánh giá cán bộ. Thực hiện nghiêm Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức đã được ban hành kèm theo Quyết định số 2789/QĐ-BTNMT ngày 05/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng cũng giao Thanh tra Bộ chủ trì xây dựng, trình Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tăng cường năng lực công tác thanh tra các lĩnh vực tài nguyên và môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trình Ban cán sự đảng Bộ xem xét trong quý IV năm 2017; trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của thanh tra chuyên ngành; đổi mới cơ chế thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục đẩy mạnh triển khai áp dụng phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của Bộ. Các đơn vị phải tổ chức nhập thông tin đầy đủ, sử dụng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trong công tác quản lý, đánh giá và phân loại, xét duyệt thi đua - khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo CTTĐT – monre.gov.vn

 


Số lượt người xem: 677 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày