Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
6
7
4
Tài nguyên nước Thứ Sáu, 25/10/2019, 13:15

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 10/2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (Cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

thành phố Bạc Liêu

7,3

5,1

15

21,3

0,506

0,347

0,07

0,024

5.516

12

276

77,5

9.300

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,01

6,9

15

22,7

0,418

0,34

0,195

0,051

607

0

112

130

3.900

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,5

5,8

16

24

0,35

0,327

0,069

0,02

5.405

10

226

80

2.400

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,3

5,8

20

29,3

0,686

1,302

0,214

0,058

2.148

5

170

127,5

4.300

Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,4

5

19

28

0,519

2,122

0,136

0,036

1.687

1

64

102,5

4.600

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,6

6

25

37,3

0,296

1,441

0,203

0,059

5.621

12

218

82,5

7.300

Ngã tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

6,8

6,9

35

50,7

1,208

2,012

0,165

0,019

347

0

44

75

4.300

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

6,78

6,7

22

32

1,874

1,308

0,297

0,071

36,9

0

166

52,5

4.200

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (oxy hòa tan), NO3- (Nitrat) đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) đạt quy chuẩn cho phép. Tại các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,06 - 2,3 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu); Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi); Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình); Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long), Cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) đều đạt quy chuẩn cho phép. Tại các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,06 - 1,7 lần.

- NO2- (Nitrit): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu); Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình); Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long); Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân); đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,02 - 1,42 lần.

- Tổng sắt (Fe): Tại các điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) vượt quy chuẩn cho phép 1,25 lần. Các điểm đo còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.

- Cl- (Clorua): Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân)  Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Tại các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,7 - 24,5 lần.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại điểm đo Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Tại các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,1 - 16,06 lần.

- NH4+ (Amoni): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu); Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi); Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,45 - 2,4 lần.

- Độ mặn: Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân); Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân)Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) là 00/00; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) là 10/00; Cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) là 50/00. Tại điểm đo Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình) là 100/00. Tại điểm đo Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) 120/00.

- Độ kiềm: Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) là 52,5 mg/l; Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) là 75 mg/l; Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) là 77,5 mg/l; Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình) là 80 mg/l; Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) 82,5 mg/l; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) là 102,5 mg/l; Cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) là 127,5 mg/l; Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) là 130 mg/l.

 - Coliforms: Tại các điểm đo Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) vượt quy chuẩn cho phép 1,24 lần . Các điểm đo còn lại đều nằm trong quy chuẩn cho phép.

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH & Biển

 


Số lượt người xem: 854 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày