Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
5
9
4
4
Tài nguyên nước Thứ Sáu, 09/06/2017, 08:30

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 05/2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã Tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà mát,

Thành phố Bạc Liêu

7,40

4,20

174

256

0,79

0,25

0,7

0,017

55

28

203

131

3,1x103

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,29

4,30

228

336

0,23

0,04

2,80

0,155

104,6

16

8

110

2x103

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,53

4,50

217

320

1,50

0,28

2,10

0,142

140

26

354

119

3x103

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,33

4,22

184

272

0,09

0,15

2,60

0,196

19,4

26

13

148

2,5x103

ChủChí,huyện Phước Long

7,53

4,10

15

22,4

0,11

0,03

1,50

0,037

40,3

11

9

124

2,4x103

Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải

7,66

5,60

212

312

0,20

0,09

1,30

0,006

64,6

32

169

172

4x103

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

7,97

4,00

38

56

0,64

0,01

3,60

0,03

251

2

15

70,6

2,5x103

Ngã Tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

8,16

4,70

10

16

0,75

0,02

4,00

0,054

46,9

2

23

76,2

3x103

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tháng 05/2017 tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (hàm lượng ôxy hoà tan), Fe (sắt), NH4+ (Amoni), NO3- (Nitrat), Cl­- (Clorua), Coliform đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tại điểm đo Chủ Chí (huyện Phước Long) và Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt tiêu chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1 – 15,2 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại điểm đo Chủ Chí (huyện Phước Long) và Ngã Tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt tiêu chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo còn lại vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,9 - 11,2 lần.

- NO2- (Nitrit): Tại điểm đo Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi), Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) và Cống Đầu Bằng (thị xã Giá Rai) vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,08 - 3,92 lần. Các điểm đo còn lại đều đạt tiêu chuẩn cho phép.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu), Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình) và  Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) vượt tiêu chuẩn cho phép từ 3,4 - 7,1 lần. Các điểm đo còn lại đạt tiêu chuẩn cho phép.

 

                                                                            Kiều Linh - Chuyên viên Phòng TNN&KS

 


Số lượt người xem: 1257 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày