Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
6
8
9
Tin chuyên ngành Thứ Bảy, 23/03/2019, 11:00

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 25/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019. Ngày 05/01/2019,  Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 02/KH-STNMT về thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2019 để triển khai thực hiện, kết quả đạt được như sau:

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, rà soát văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên môi trường:

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Đăng ký vào Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019 theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 về việc ban hành Chương trình xây dựng Quyết định năm 2019. Ngoài rà, Sở Tài nguyên và Môi trường còn ban hành Kế hoạch số 04/KH-STNMT ngày 09/01/2019 về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 để chỉ đạo các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua đó, kịp thời tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực, không còn phù hợp quy định hiện hành.

2. Cải cách thủ tục hành chính:

 Kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính: Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019. Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 08/KH-STNMT ngày 14/02/2019 về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 để triển khai đến các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc thực hiện.

Thực hiện Quyết định số 3086/QĐ-BNNMT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và Danh mục thủ tục hành chính bị thay thế lĩnh vực Khoáng sản, Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

Việc rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế: Thực hiện Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch số 57/KH-STNMT ngày 22/11/2018 về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-STNMT ngày 25/02/2019 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc sở Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế theo quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện theo Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao tổng số lượng người làm việc năm 2019 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Qua đó nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo các quy trình tác nghiệp trong nội bộ ngành được thực hiện nề nếp, phát huy hiệu quả và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Trong quý I/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện thủ tục cấp trên 7.050 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; xác nhận đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 3.870 trường hợp. Bộ phận Một cửa của Sở đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 13 hồ sơ đất đai; 25 hồ sơ tài nguyên nước; 07 hồ sơ môi trường. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh 23 hồ sơ đất đai. Giao trả 21 hồ sơ đất đai; 16 hồ sơ tài nguyên nước; 09 hồ sơ môi trường đúng thời gian quy định, số còn lại đang trong thời gian giải quyết.

4. Hiện đại hóa nền hành chính:

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-STNMT ngày 18/10/2018 về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục duy trì, thực hiện tốt phần mềm quản lý văn bản của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Tài nguyên và Môi trường; ứng dụng phần mềm OMS vào quy trình luân chuyển hồ sơ, thủ tục hành chính giữa các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ở các huyện, thị xã với Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Yến Uyên - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 719 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày