Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
4
0
2
6
Cải cách hành chính Thứ Năm, 11/05/2017, 15:40

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường từ đầu năm 2017 đến nay

Thực hiện Công văn số 364/SNV-CCHC ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC của tỉnh để làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Từ đầu năm 2017 đến nay công tác cải cách hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường đạt được những kết quả nổi bậc sau:

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2017, đối với Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng, trình ban hành 02 nghị quyết và 01 quyết định là: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bạc Liêu; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”; Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh ban hành ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và một số nhiệm vụ Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường cơ bản hoàn thành các thủ tục để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong quý II năm 2017.

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phân công cụ thể các phòng, chi cục, đơn vị thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua đó nhằm tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉnh sửa, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực, không còn phù hợp quy định hiện hành. Qua đó, đã rà soát 20 Văn bản quy phạm pháp luật đã tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành thời gian qua, qua rà soát có 09 văn bản quy phạm pháp hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần và kiến nghị thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác, kiến nghị đình chỉ thi hành 02 quyết định và bãi bỏ 01 quyết định theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, 19 văn bản QPPL còn hiệu lực.

Kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính

Từ đầu năm 2017 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công bố 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Biển và 13 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, nâng tổng số thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường lên 52 thủ tục  gồm: 22 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, 10 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, 03 thủ tục hành chính lĩnh vực khí trượng thủy văn, 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Biển, 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Ngay từ đầu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện bố trí, sắp xếp, tổ chức lại bộ phận tiếp nhận và giao trả thủ tục hành chính của Sở cơ bản đảm bảo yêu cầu về con người, trình độ, trang thiết bị cần thiết để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

Từ đầu  năm 2017 đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở đã tiếp nhận: 5.388 hồ sơ đất đai, 17 hồ sơ môi trường, 21 hồ sơ tài nguyên nước, 3.662 hồ sơ giao dịch bảo đảm; giao trả: 2.945 hồ sơ đất đai; 11 hồ sơ môi trường; 15 hồ sơ tài nguyên nước; 3.662 hồ sơ giao dịch bảo đảm trước hạn và đúng thời gian quy định. Còn lại 1.976 hồ sơ đất đai; 06 hồ sơ môi trường; 06 hồ sơ tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân chưa đến hạn, riêng lĩnh vực đất đai có 467 hồ sơ quá hạn.

Những mặt tích cực đạt được

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Sở Nội vụ trong công tác cải cách hành chính. Ngay từ đầu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai còn chậm trễ, nhiều hồ sơ tồn đọng gây bức xúc cho người dân. Qua rà soát đánh giá tình hình, xác định nguyên nhân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức cán bộ của Sở, nhất là Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh đối với các vị trí có dự luận phản ánh trong xử lý hồ sơ để sai sót, tồn đọng nhiều,... mạnh dạng đều chuyển sang vị trí khác và bố trí viên chức có năng lực, trách nhiệm với công việc thay thế ngay, đến nay về tổ chức bộ máy, cán bộ đã cơ bản ổn định, đi vào nề nếp.

Công tác kiện toàn hệ thống pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành được quan tâm thực hiện, đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và trình Hội đồng nhân dân tỉnh bàn hành mới, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, nhằm góp phần năng cao hiệu lực, hiểu quả công tác quản lý nhà nước của ngành trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình xử lý công việc, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công bố, niêm yết, công khai thủ tục hành chính và các nhiệm vụ cải cách hành chính khác được Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng, đảm bảo công khai, minh bạch và phục vụ tốt yêu cầu của người dân.

Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn còn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như:

 Một bộ phận công chức, viên chức, người lao động chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nên ý thức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chưa cao.

Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đã đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành, song đối với thủ tục hành chính đất đai tiến độ giải quyết còn chậm, nhất là thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thường quá thời hạn giải quyết, gây bức xúc cho người dân.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường chưa được trang bị đầy đủ và hiện tại hầu hết đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng không đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ. 

Nguyên nhân:

Thời gian qua, mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức, biện pháp, tuy nhiên hiệu quả đạt được chưa cao, chưa thật sự tạo chuyển biến về ý thức, hành động của tất cả công chức, viên chức, người lao động, vẫn còn một bộ phận chưa toàn tâm, toàn ý với công việc.

Đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính đất đai, nhất là thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân còn chậm trễ do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do biến chế giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai quá ít (mỗi chi nhánh ở huyện, thị xã, thành phố chỉ có 05 biên chế); Quy trình luân chuyển hồ sơ phải qua nhiều khâu, mất nhiều thời gian (do các Chi nhánh ở các huyện, thị xã phải chuyển về Văn phòng Đăng ký đất đai); chưa ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và một số nhiệm vụ Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh;... Tuy nhiên, hiện nay những tồn tại, hạn chế nêu trên đã được khắc phục, về biên chế Ủy ban nhân dân tỉnh đã tạm giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai thêm 20 biên chế; tổ chức triển khai, ứng dụng phần mềm OMS để luân chuyển hồ sơ giữa các Chi nhánh với Văn phòng Đăng ký đất đai; sắp xếp, kiện toàn bộ phận cán bộ đo đạc, thẩm định hồ sơ; hoàn chỉnh thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ cán bộ chuyên môn để xử lý hồ sơ tồn đọng;... Hiện tình hình xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính đất đai đã cơ bản đi vào nề nếp, có chuyển biến theo hướng tích cực.

Ngọc ThanhVăn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 593 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày