Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
1
9
0
2
0
Phòng chống tham nhũng năm 2019 Thứ Tư, 12/04/2017, 08:05

Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Ngày 07 tháng 4 năm 2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phan Như Nguyện ký ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình là các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, triển khai làm tốt các nhiệm vụ chủ yếu như: Chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước; chống lãng phí trong sử dụng nguồn nhân lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động; chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường; triển khai quyết liệt các quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp, giảm mạnh chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình tổng thể của Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, địa phương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cũng theo nội dung Chương trình các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung vào một số lĩnh vực như: Quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước; quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020; quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; quản lý, sử dụng điện năng; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước.

Chương trình cũng đề ra 6 giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm là: Thống nhất công tác chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thực hiện công khai, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; kiên quyết đấu tranh có hiệu quả đối với hành vi gây thất thoát, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để tổ chức thực hiện tốt chương trình, Ủy ban nhân dân  tỉnh đề nghị các cấp, các ngành,đơn vị, địa phương  phải cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cơ quan, đơn vị mình; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cũng như những giải pháp, biện pháp hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần giữ vững ổn định kinh tế - xã hội và phát triển bền vững.

Ngọc ThanhVăn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 924 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày