Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
1
9
0
4
3
Phòng chống tham nhũng năm 2019 Thứ Tư, 17/05/2017, 16:35

Sở Tài nguyên và Môi trường Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Căn cứ Kết luận số 12-KL/TU ngày 10/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 19/4/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Ngày 15 tháng 5 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch số 27/KH-STNMT về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017 với mục đích: Nâng cao nhận thức của toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường về mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí để tạo sự chuyển biến tích cực, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Theo Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường đề ra 4 nhiệm vụ cần thực hiện đó là

Công tác tuyên truyền, quán triệt

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Kết luận số 12-KL/TU ngày 10/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 19/4/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên tại cơ quan, đơn vị và tiếp tục phát huy tốt vai trò gương mẫu về đạo đức, lối sống của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoát về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và động viên công chức, viên chức, người lao động thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị.

Nâng cao trách nhiệm ngường đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu tham nhũng để chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm.

Tăng cường quản lý công chức, viên chức và thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ và tăng cường quản lý, giám sát công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều hình thức để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc ở những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng; tiến hành xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế ngay những công chức, viên chức, người lao động có nhiều dư luận hoặc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí.

Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chống tham nhũng, lãng phí

Thực hiện nghiêm quy định công khai, minh bạch về tài chính, sử dụng ngân sách nhà nước, mua sắm công; quản lý và sử dụng đất đai; công tác tổ chức, cán bộ và các nội dung khác có liên quan về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Về xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng; các quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” nhằm đơn giản hóa, công khai, minh bạch quy trình, trình tự thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng, lãng phí phái được xử lý nghiêm minh; tiếp tục duy trì hoạt động đường dây nòng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân về tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực quản lý của ngành.

Tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật; xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện thường xuyên, gắn với thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu Mịnh – Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 934 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày