Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
5
9
8
6
6
Tài nguyên đất Thứ Hai, 15/01/2018, 13:20

Văn phòng Đăng ký đất đai ban hành Kế hoạch thống kê đất đai năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Công văn số 2114/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 21/11/2017 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc thực hiện thống kê đất đai năm 2017; Công văn số 4800/UBND-KT ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc chấp thuận giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Kế hoạch số 01/KH-STNMT ngày 02 /01 /2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2017. Văn phòng Đăng ký đất đai ban hành Kế hoạch số 01/KH-VPĐKĐĐ ngày 03 tháng 01 năm 2018 triển khai công tác thống kê đất đai năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu với mục đích:

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và làm cơ sở để quản lý, sử dụng đất đạt hiệu quả; Cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu làm căn cứ để lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Làm cơ sở đề xuất việc điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai; Cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê các cấp và phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các  hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo, và các nhu cầu khác của Nhà nước và xã hội.

Về nguyên tắc thống kê

Loại đất, đối tượng quản lý đất được thống kê theo hiện trạng sử dụng tại thời điểm thống kê; Trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng tại thời điểm thống kê chưa thực hiện các quyết định này thì thống kê hiện trạng sử dụng đất; đồng thời phải thống kê riêng theo Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện để theo dõi quản lý; Trường hợp đất đang sử dụng vào nhiều mục đích thì ngoài việc thống kê theo mục đích chính còn phải thống kê thêm các trường hợp sử dụng đất kết hợp vào mục đích khác; Số liệu thống kê đất đai được thực hiện trên cơ sở tổng hợp các trường hợp biến động về sử dụng đất trong năm thống kê từ hồ sơ địa chính và các hồ sơ, tài liệu khác về đất đai liên quan, có liên hệ với thực tế sử dụng đất để chỉnh lý số liệu Thống kê của năm trước.

            Về thời điểm thực hiện thống kê

            Thời điểm thực hiện thống kê được tính đến hết ngày 31/12/2017.

            Thời điểm hoàn thành báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2017 cụ thể là:

            + Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) hoàn thành và nộp báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 01/02/2018.

            + Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 16/02/2018.

            + Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01/3/2018.

            Hồ sơ giao nộp: Giao nộp đầy đủ sản phẩm theo quy định tại Điều 26 của Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

            Về thời gian tổ chức thực hiện

            Cấp xã:

            + Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 15/01/2018 tổ chức triển khai và thu thập số liệu tại các xã, phường, thị trấn.

            + Từ ngày 16/01/2018 đến ngày 30/01/2018 tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo nộp về cấp huyện.

            Cấp huyện:

            - Từ ngày 01/02/2018 tổng hợp số liệu thống kê cấp xã, hoàn thành số liệu báo cáo cấp huyện và nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16/02/2018.

            Cấp tỉnh:

            - Từ ngày 16/02/2018 tổng hợp số liệu thống kê cấp huyện, hoàn thành số liệu, xây dựng báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01/3/2018.

            Với yêu cầu công tác thống kê đất đai phải đánh giá được chính xác thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính (cấp xã, huyện, tỉnh); Các chỉ tiêu Thống kê đất đai và hệ thống biểu thống kê thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Kết quả Thống kê đất đai phải thể hiện đầy đủ, chính xác trong bảng số liệu và thống nhất với bản đồ kết quả kiểm kê đã được chỉnh lý; Báo cáo kết quả thống kê đất đai của cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh phải thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định.

                Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thống kê đất đai, Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai đã quán triệt đến toàn thể viên chức, người lao động về mục đích, yêu cầu của công tác thống kê đất đai, từ đó từng viên chức, người lao động ý thức và nâng cao trách nhiệm của mình trong việc thực hiện, phối hợp thực hiện công tác thống kê đất đai và hạ quyết tâm thực hiện đúng thời gian, tiến độ, hiệu quả và chất lượng theo yêu cầu Kế hoạch đã đề ra.

Ngọc ThanhVăn phòng Đăng ký đất đai

 


Số lượt người xem: 1455 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày