Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
3
4
0
Phòng chống tham nhũng năm 2019 Thứ Hai, 10/08/2020, 18:13
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 126/NQ-CP NGÀY 29/11/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020  (26/03)
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu về thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Ngày 20 tháng 3 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-STNMT về thực hiện Kế ...
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí  (03/11)
Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 25/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 17-TB/TU ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kết luận kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 57-KL/TU ngày 26/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ...
Thông báo về việc thiết lập đường dây nóng.  (06/06)
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường  (02/06)
Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường, các chi cục, đơn vị trực thuộc đã tiết kiệm được hơn 63.405.000 đồng từ các khoản chi từ nguồn kinh phí quản lý hành chính theo quy định. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường có 04 đơn vị ...
Sở Tài nguyên và Môi trường Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí  (17/05)
Căn cứ Kết luận số 12-KL/TU ngày 10/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 19/4/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục ...
Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu  (12/04)
Ngày 07 tháng 4 năm 2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phan Như Nguyện ký ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng các giải ...
Xem theo ngày Xem theo ngày