Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
5
4
2
4

 Danh sách hộp thư điện tử

 

                          DANH SÁCH

1.   Đối với Phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Ghi chú

1

Văn phòng Sở

vpstnmt@baclieu.gov.vn

 

2

Thanh Tra Sở

ttstnmt@baclieu.gov.vn

 

3

Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

ptnnbdkh@baclieu.gov.vn

 

4

Chi cục Bảo vệ môi trường

ccbvmt@baclieu.gov.vn

 

5

Chi cục Quản lý đất đai

ccqldd@baclieu.gov.vn

 

6

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

ttcntttnmt@baclieu.gov.vn

 

7

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

ttqttnmt@baclieu.gov.vn

 

8

Văn phòng đăng ký đất đai

vpdkdd@baclieu.gov.vn

 

2.   Đối với công chức viên chức và người lao động

STT

Họ và Tên

Đơn vị công tác

Phòng, chi cục, đơn vị

1

Phạm Quốc Nam

nampq@baclieu.gov.vn

Lãnh đạo Sở

2

Lữ Thanh Tùng

tunglt@baclieu.gov.vn

3

Nguyễn Bình Thuận

thuannb@baclieu.gov.vn

4

Hồ Văn Linh

linhhv@baclieu.gov.vn

5

Mai Thanh Thành

thanhmt@baclieu.gov.vn

Văn phòng Sở

 

6

Bùi Thị Kim Em

embtk@baclieu.gov.vn

7

Hồ Thị Hồng Lý

lyhth@baclieu.gov.vn

8

Hồ Cẩm Tiên

tienhc@baclieu.gov.vn

9

Lưu Thị Thùy Trang

trangltt@baclieu.gov.vn

10

Hoàng Thị Kim Thoa

thoahtk@baclieu.gov.vn

11

Triệu Quang Cường

cuongtq@baclieu.gov.vn

12

Nguyễn Thị Thu Mịnh

thuminh@baclieu.gov.vn

13

Lê Yến Uyên

yenuyen@baclieu.gov.vn

14

Nguyễn Hữu Danh

danhnh@baclieu.gov.vn

Thanh tra Sở

15

Lê Hoa Mai

mailh@baclieu.gov.vn

16

Lâm Phước Đại Phú

phulpd@baclieu.gov.vn

17

Nguyễn Trung Trực

trungtruc@baclieu.gov.vn

18

Thạch Hạnh

hanht@baclieu.gov.vn

19

Nguyễn Việt Thùy

vietthuy@baclieu.gov.vn

20

Trần Mới

moit@baclieu.gov.vn

21

Huỳnh Như

nhuh@baclieu.gov.vn

22

Phạm Minh Hải

haipm@baclieu.gov.vn

Phòng Tài nguyên Nước, Biến đổi khí hậu và Biển

23

Hứa Minh Trọng

tronghm@baclieu.gov.vn

24

Nguyễn Thị Phương Loan

loanntp@baclieu.gov.vn

25

Vũ Thị Hồng Ngọc

ngocvth@baclieu.gov.vn

26

Tiền Chí Lừng

lungtc@baclieu.gov.vn

27

Huỳnh Kiều Linh

linhhk@baclieu.gov.vn

28

Nguyễn Thùy Trang

trangnt@baclieu.gov.vn

29

Trịnh Khánh Ngọc

ngoctk@baclieu.gov.vn

Chi cục BVMT

30

Huỳnh Hải Đăng

haidang@baclieu.gov.vn

31

Nguyễn Ngọc Kiên

kiennn@baclieu.gov.vn

32

Trần Hùng Dự

duth@baclieu.gov.vn

33

Trần Hùng Phương

phuongth@baclieu.gov.vn

34

Tô Xuân Thảo

thaotx@baclieu.gov.vn

35

Nguyễn Thành Ngưỡn

nguonnt@baclieu.gov.vn

36

Hồ Trúc Hạnh Vy

vyhth@baclieu.gov.vn

37

Nguyễn Thị Lắm

lamnt@baclieu.gov.vn

38

Quách Kim Yến Huê

hueqky@baclieu.gov.vn

39

Đặng Công Sil

sildc@baclieu.gov.vn

40

Lê Văn Phương

levanphuong@baclieu.gov.vn

Chi cục QLDĐĐ

41

Giang Văn Tuy

tuygv@baclieu.gov.vn

42

Nguyễn Ngọc Hạnh

hanhnn@baclieu.gov.vn

43

Nguyễn Hồng Quyên

quyennh@baclieu.gov.vn

44

Đặng Tuấn Kiệt

kietdt@baclieu.gov.vn

45

Trần Văn Đệ

detv@baclieu.gov.vn

46

Nguyễn Thị Thu Thúy

thuthuy@baclieu.gov.vn

47

Nguyễn Thanh Tòng

nguyenthanhtong@baclieu.gov.vn

48

Trần Thanh Thi

thanhthi@baclieu.gov.vn

49

Trần Thị Mỹ Nhân

nhanttm@baclieu.gov.vn

50

Trần Quốc Cần

cantq@baclieu.gov.vn

51

Hồ Sĩ Đạt

daths@baclieu.gov.vn

52

Cao Quốc Đạt

datcq@baclieu.gov.vn

53

Trần Ái Nguyên

nguyenta@baclieu.gov.vn

54

Trịnh Thị Cẩm Nhung

nhungttc@baclieu.gov.vn

55

La Quang Nhâm

nhamlq@baclieu.gov.vn

Trung tâm CNTT

56

Nguyễn Đức Trí

trind@baclieu.gov.vn

57

Nguyễn Văn An

annv@baclieu.gov.vn

58

Quách Minh Hùng

hungqm@baclieu.gov.vn

59

La Quang Nhân

nhanlq@baclieu.gov.vn

60

Đoàn Công Tấn

tandc@baclieu.gov.vn

61

Hồng Bá Lưu

luuhb@baclieu.gov.vn

62

Nguyễn Thị Mỹ Ý

yntm@baclieu.gov.vn

63

La Quang Nhân

nhanlq@baclieu.gov.vn

64

Nguyễn Ngọc Cẩm

camnn@baclieu.gov.vn

65

Huỳnh Ngọc Hạnh

hanhhn@baclieu.gov.vn

66

Giang Dạ Thảo

thaogd@baclieu.gov.vn

Trung tâm Quan Trắc TN&MT

67

Lương Minh Đằng

danglm@baclieu.gov.vn

68

Phạm Trung Nghiệm

nghiempt@baclieu.gov.vn

69

Huỳnh Hữu Phúc

phuchh@baclieu.gov.vn

70

Trương Văn Hải

haitv@baclieu.gov.vn

71

Phạm Thị Hằng

hangpt@baclieu.gov.vn

72

Nguyễn Kim Thi

think@baclieu.gov.vn

73

Dương Ngọc Sinh

sinhdn@baclieu.gov.vn

74

Đặng Thị Ngọc Hương

ngochuong@baclieu.gov.vn

75

Nguyễn Thanh Tú

thanhtu@baclieu.gov.vn

76

Dương Tấn Phú

phudt@baclieu.gov.vn

77

Phan Bảo Anh

anhpb@baclieu.gov.vn

78

Lương Trường Hải

truonghai@baclieu.gov.vn

79

Quách Đông Nam

namqd@baclieu.gov.vn

80

Nguyễn Quốc Bền

bennq@baclieu.gov.vn

81

Nguyễn Hải Đăng

haidang@baclieu.gov.vn

82

Diệp Thúy Oanh

oanhdt@baclieu.gov.vn

83

Vũ Phương Bắc

bacvp@baclieu.gov.vn

84

Trần Văn Hồ

hotv@baclieu.gov.vn

85

Lê Chí Nguyện

lenguyen@baclieu.gov.vn

86

Sơn Hồng Lĩnh

linhsh@baclieu.gov.vn

87

Quách Mỹ Xuyên

xuyenqm@baclieu.gov.vn

88

Nguyễn Văn Thuấn

thuannv@baclieu.gov.vn

Văn phòng Đăng ký đất đai

 

 

89

Nguyễn Văn Đạo

daonv@baclieu.gov.vn

90

Trần Thanh Hiền

hientt@baclieu.gov.vn

91

Lê Tấn Lợi

loilt@baclieu.gov.vn

92

Nguyễn Thị Ngọc Đào

daontn@baclieu.gov.vn

93

Trang Như Ý

trangnhuy@baclieu.gov.vn

94

Mai Huỳnh Mai

maimh@baclieu.gov.vn

95

Trần Trọng Trí

tritt@baclieu.gov.vn

96

Trần Thị Lê Trân

tranttl@baclieu.gov.vn

97

Bùi Yến Như

nhuby@baclieu.gov.vn

98

Nguyễn Ngọc Thanh

ngocthanh@baclieu.gov.vn

99

Nguyễn Thanh Hùng

hungnt@baclieu.gov.vn

100

Huỳnh Thanh Hồ

hoth@baclieu.gov.vn

101

Tạ Bửu

buut@baclieu.gov.vn

102

Nguyễn Văn Biện

biennv@baclieu.gov.vn

103

Nguyễn Chí Cường

cuongnc@baclieu.gov.vn

104

Huỳnh Đức Hào

haohd@baclieu.gov.vn

105

Trịnh Thanh Mến

mentt@baclieu.gov.vn

106

Lê Văn Thanh

thanhlv@baclieu.gov.vn

107

Nguyễn Hoàng Khởi

hoangkhoi@baclieu.gov.vn

108

Trần Ngọc Hiển

hientn@baclieu.gov.vn

109

Ngô Văn Lành

lanhnv@baclieu.gov.vn

110

Trương Kim Thùy

thuytk@baclieu.gov.vn

111

Trần Anh Quí

quita@baclieu.gov.vn

112

Nguyễn Hiếu Nhân

hieunhan@baclieu.gov.vn

113

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

trinhntt@baclieu.gov.vn

114

Trần Trung Bách

bachtt@baclieu.gov.vn

115

Nguyễn Xuân Cường

cuongnx@baclieu.gov.vn

116

Hồ Hoàng Tuấn

hohoangtuan@baclieu.gov.vn

117

Võ Thị Huỳnh Xuân

xuanvth@baclieu.gov.vn

118

Nguyễn Trần Thất Bảo

baontt@baclieu.gov.vn

119

Đàm Bích Nhung

nhungdb@baclieu.gov.vn

120

Danh Văn Minh

minhdv@baclieu.gov.vn

121

Hồng Ngọc Diễm

diemhn@baclieu.gov.vn

122

Lữ Thị Kiều Tiên

tienltk@baclieu.gov.vn

123

Nguyễn Ngọc Lợi

loinn@baclieu.gov.vn

124

Trấn Ái Nghi

nghita@baclieu.gov.vn

125

Ngô Thị Lan Hương

huongntl@baclieu.gov.vn

126

Dương Trung Hiếu

hieudt@baclieu.gov.vn

127

Nguyễn Vũ Khanh

vukhanh@baclieu.gov.vn

128

Vương Đình Tân

tanvd@baclieu.gov.vn

129

Vũ Đức Long

longvd@baclieu.gov.vn

130

Vưu Hải Đăng

vuuhaidang@baclieu.gov.vn

131

Trần Văn Long

vanlong@baclieu.gov.vn

132

Nguyễn Thanh Cần

cannt@baclieu.gov.vn

133

Huỳnh Hải Lý

lyhh@baclieu.gov.vn

134

Hồ Thị Tuyết Mai

hothituyetmai@baclieu.gov.vn

135

Trần Kim Phượng

phuongtk@baclieu.gov.vn

136

Nguyễn Thị Thùy Dung

nttdung@baclieu.gov.vn

137

Võ Tấn Phong

phongvt@baclieu.gov.vn

Chi Nhánh Vĩnh Lợi

 

Chi Nhánh Hòa Bình

 

 

 

 

138

Trần Minh Thắng

tranminhthang@baclieu.gov.vn

139

Nguyễn Thị Kim Cương

cuongntk@baclieu.gov.vn

140

Nguyễn Ngọc Đào

daonn@baclieu.gov.vn

141

Trần Thanh Thảo

tranthanhthao@baclieu.gov.vn

142

Hà Vĩnh Quang

vinhquang@baclieu.gov.vn

143

Lê Quang Khang

khanglq@baclieu.gov.vn

144

Nguyễn Thành Tâm

tamnt@baclieu.gov.vn

145

Võ Minh Tý

tyvm@baclieu.gov.vn

146

Đinh Thị Vi Vân

vandtv@baclieu.gov.vn

147

Trần Bá Trình

trinhtb@baclieu.gov.vn

148

Hồ Thị Tư

tuht@baclieu.gov.vn

149

Phùng Thanh Nhã

nhapt@baclieu.gov.vn

150

Huỳnh Thị Diễm My

myhtd@baclieu.gov.vn

151

Nguyễn Trường An

truongan@baclieu.gov.vn

152

Trần Mạnh Cường

cuongtm@baclieu.gov.vn

153

Nguyễn Chí Nguyện

nguyenchinguyen@baclieu.gov.vn

154

Thị Phan

phant@baclieu.gov.vn

155

Dương Chí Xuyên

xuyendc@baclieu.gov.vn

156

Phạm Hoàng Đậm

damph@baclieu.gov.vn

157

Phạm Thị Hồng Phú

phupth@baclieu.gov.vn

158

Trần Công Khoa

khoatc@baclieu.gov.vn

159

Nguyễn Thị Bé Trinh

trinhntb@baclieu.gov.vn

160

Nguyễn Thị Diễm My

myntd@baclieu.gov.vn

161

Nguyễn Thị Ngọc

ngocnt@baclieu.gov.vn

162

Trần Quốc Anh

anhtq@baclieu.gov.vn

163

Nguyễn Thị Thu Anh

thuanh@baclieu.gov.vn

164

Lê Thùy Trang

lethuytrang@baclieu.gov.vn

165

Cao Ngọc Thủy

thuycn@baclieu.gov.vn

166

Đỗ Văn Giới

gioidv@baclieu.gov.vn

167

Võ Trần Công

congvt@baclieu.gov.vn

168

Trần Công Điền

congdien@baclieu.gov.vn

Chi Nhánh Hồng Dân

 

 

 

169

Trần Chúc Linh

chuclinh@baclieu.gov.vn

170

Trần Quốc Đức

tranduc@baclieu.gov.vn

171

Lê Trường Giang

legiang@baclieu.gov.vn

172

Dương Anh Phụng

phungda@baclieu.gov.vn

173

Võ Văn Đoàn

doanvv@baclieu.gov.vn

174

Nguyễn Văn Thích

thichnv@baclieu.gov.vn

175

Nguyễn Ngọc Đời

doinn@baclieu.gov.vn

176

Lâm Quan Nhớ

nholq@baclieu.gov.vn

177

Trần Như Thủy

nhuthuy@baclieu.gov.vn

178

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

hanhntm@baclieu.gov.vn

179

Nguyễn Thanh An

thanhan@baclieu.gov.vn

180

Nguyễn Chí Nghiệm

nghiemnc@baclieu.gov.vn

181

Phan Văn Phụng

phungpv@baclieu.gov.vn

182

Thái Văn Thắng

thangthaivan@baclieu.gov.vn

183

Trần Sơn Hải Âu

autsh@baclieu.gov.vn

184

Phan Văn Quang

quangpv@baclieu.gov.vn

185

Huỳnh Ngọc Trâm

tramhn@baclieu.gov.vn

186

Phạm Thành Đạt

phamthanhdat@baclieu.gov.vn

187

Tô So Ny

nyts@baclieu.gov.vn

188

Nguyễn Hoàng Anh

nguyenhoanganh@baclieu.gov.vn

Chi Nhánh Giá Rai

 

 

189

Trần Bích Nhẫn

nhantb@baclieu.gov.vn

190

Trần Khánh Kỵ

kytk@baclieu.gov.vn

191

Vũ Sơn Phong

phongvs@baclieu.gov.vn

192

Lê Hoàng Nam

namlh@baclieu.gov.vn

193

Hà Thị Nghi

thinghi@baclieu.gov.vn

194

Ngô Minh Thông

thongnm@baclieu.gov.vn

195

Trần Thị Vân

thivan@baclieu.gov.vn

196

Trần Quốc Lâm

quoclam@baclieu.gov.vn

197

Nguyễn Thị Huyền Trân

trannth@baclieu.gov.vn

198

Ngô Đông Khánh

dongkhanh@baclieu.gov.vn

199

Nguyễn Mỹ Âu

aunm@baclieu.gov.vn

200

Nguyễn Minh Tân

minhtan@baclieu.gov.vn

201

Lê Thị Tiền Trân

tranltt@baclieu.gov.vn

202

Nguyễn Trường Danh

danhnt@baclieu.gov.vn

Chi Nhánh Thành phố

203

Trần A Lón

lonta@baclieu.gov.vn

204

Dương Tấn Thiện

thiendt@baclieu.gov.vn

205

Quách Thị Hồng Ngọc

ngocqth@baclieu.gov.vn

206

Lâm Thụy Mai Trang

trangltm@baclieu.gov.vn

207

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

tuyetnhung@baclieu.gov.vn

208

Phạm Thị Bích Ngọc

ngocptb@baclieu.gov.vn

209

Phan Thanh Liêm

phanthanhliem@baclieu.gov.vn

210

Phạm Thị Tuyết Anh

anhptt@baclieu.gov.vn

211

Trương Thái Hòa

truongthaihoa@baclieu.gov.vn

212

Trịnh Kim Trúc

kimtruc@baclieu.gov.vn

213

Châu Phước Vinh

vinhcp@baclieu.gov.vn

214

Lê Hoàng Nhạc

nhaclh@baclieu.gov.vn

215

Phan Chí Đại

daipc@baclieu.gov.vn

216

Trần Ngọc Huỳnh Mai

maitnh@baclieu.gov.vn

217

Ngô Minh Hưởng

huongnm@baclieu.gov.vn

218

Trần Thị Ngọc Cầm

camttn@baclieu.gov.vn

 

Đăng nhập vào thư điện tử