Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
2
2
3
2

 Danh sách hộp thư điện tử

DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

PHÒNG - ĐƠN VỊ

STT

HỌ VÀ TÊN

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Phạm Quốc Nam

nampq

@baclieu.gov.vn

2

Lữ Thanh Tùng

tunglt

@baclieu.gov.vn

3

Nguyễn Bình Thuận

thuannb

@baclieu.gov.vn

4

Hồ Văn Linh

linhhv

@baclieu.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ

5

Mai Thanh Thành

thanhmt

@baclieu.gov.vn

6

Bùi Thị Kim Em

embtk

@baclieu.gov.vn

7

Hồ Thị Hồng Lý

lyhth

@baclieu.gov.vn

8

Hồ Cẩm Tiên

tienhc

@baclieu.gov.vn

9

Lưu Thị Thùy Trang

trangltt

@baclieu.gov.vn

10

Ngô Thị Nguyệt Tú

tuntn

@baclieu.gov.vn

11

Hoàng Thị Kim Thoa

thoahtk

@baclieu.gov.vn

12

Triệu Quang Cường

cuongtq

@baclieu.gov.vn

13

Nguyễn Ngọc Thanh

ngocthanh

@baclieu.gov.vn

14

Quách Mỹ Xuyên

xuyenqm

@baclieu.gov.vn

15

Bùi Yến Như

nhuby

@baclieu.gov.vn

16

Hứa Thị Yến Nhi

nhihty

@baclieu.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

17

Nguyễn Văn Đạo

daonv

@baclieu.gov.vn

18

Nguyễn Hồng Quyên

quyennh

@baclieu.gov.vn

19

Đặng Tuấn Kiệt

kietdt

@baclieu.gov.vn

20

Giang Văn Tuy

tuygv

@baclieu.gov.vn

21

Trần Văn Đệ

detv

@baclieu.gov.vn

22

Nguyễn Thị Thu Thúy

thuthuy

@baclieu.gov.vn

PHÒNG QUY HOẠCH

– KẾ HOẠCH

23

Nguyễn Thanh Tòng

nguyenthanhtong

@baclieu.gov.vn

24

Trần Thanh Thi

thanhthi

@baclieu.gov.vn

25

Nguyễn Ngọc Hạnh

hanhnn

@baclieu.gov.vn

26

Trần Thị Mỹ Nhân

nhanttm

@baclieu.gov.vn

27

Trần Quốc Cần

cantq

@baclieu.gov.vn

28

Nguyễn Thị Thu Mịnh

thuminh

@baclieu.gov.vn

29

Hồ Sĩ Đạt

daths

@baclieu.gov.vn

PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN

30

Lê Thanh Tòng

tonglt

@baclieu.gov.vn

31

Vũ Thị Hồng Ngọc

ngocvth

@baclieu.gov.vn

32

Huỳnh Kiều Linh

linhhk

@baclieu.gov.vn

PHÒNG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

33

Hứu Minh Trọng

tronghm

@baclieu.gov.vn

34

Đặng Công Sil

sildc

@baclieu.gov.vn

35

Nguyễn Thùy Trang

trangnt

@baclieu.gov.vn

THANH TRA SỞ

36

Nguyễn Khánh Đền

dennk

@baclieu.gov.vn

37

Nguyễn Hải Đăng

haidang

@baclieu.gov.vn

38

Nguyễn Hữu Danh

danhnh

@baclieu.gov.vn

39

Lê Hoa Mai

mailh

@baclieu.gov.vn

40

Trần Ngọc Quyên

quyentn

@baclieu.gov.vn

41

Lâm Phước Đại Phú

phulpd

@baclieu.gov.vn

42

Nguyễn Thị Lắm

lamnt

@baclieu.gov.vn

43

Nguyễn Trung Trực

trungtruc

@baclieu.gov.vn

44

Thạch Hạnh

hanht

@baclieu.gov.vn

45

Lê Tấn Lợi

loilt

@baclieu.gov.vn

46

Nguyễn Việt Thùy

vietthuy

@baclieu.gov.vn

47

Trần Mới

moit

@baclieu.gov.vn

48

Nguyễn Hoàng Khởi

hoangkhoi

@baclieu.gov.vn

49

Bùi Quang Thắng

thangbq

@baclieu.gov.vn

CHI CỤC

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

50

Giang Dạ Thảo

thaogd

@baclieu.gov.vn

51

Trịnh Khánh Ngọc

ngoctk

@baclieu.gov.vn

52

Tiền Chí Lừng

lungtc

@baclieu.gov.vn

53

Nguyễn Ngọc Kiên

kiennn

@baclieu.gov.vn

54

Trương Thảo Sương

suongtt

@baclieu.gov.vn

55

Phạm Thị Chòn Em

emptc

@baclieu.gov.vn

56

Trần Hùng Dự

duth

@baclieu.gov.vn

57

Trần Hùng Phương

phuongth

@baclieu.gov.vn

58

Tô Xuân Thảo

thaotx

@baclieu.gov.vn

59

Nguyễn Thành Ngưỡn

nguonnt

@baclieu.gov.vn

CHI CỤC BIỂN

60

Phạm Minh Hải

haipm

@baclieu.gov.vn

61

Nguyễn Thị Phương Loan

loanntp

@baclieu.gov.vn

62

Nguyễn Thanh Hùng

hungnt

@baclieu.gov.vn

63

Quách Kim Yến Huê

hueqky

@baclieu.gov.vn

64

Huỳnh Thanh Hồ

hoht

@baclieu.gov.vn

65

Lý Hồng Thắm

hongtham

@baclieu.gov.vn

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

66

La Quang Nhâm

nhamlq

@baclieu.gov.vn

67

Đoàn Công Tấn

tandc

@baclieu.gov.vn

68

Nguyễn Thu Hà

hant

@baclieu.gov.vn

69

Nguyễn Thị Mỹ Ý

yntm

@baclieu.gov.vn

70

La Quang Nhân

nhanlq

@baclieu.gov.vn

71

Quách Minh Hùng

hungqm

@baclieu.gov.vn

72

Trịnh Thị Cẩm Nhung

nhungttc

@baclieu.gov.vn

73

Trần Trọng Trí

tritt

@baclieu.gov.vn

74

Nguyễn Ngọc Cẩm

camnn

@baclieu.gov.vn

75

Hồng Bá Lưu

luuhb

@baclieu.gov.vn

76

Châu Quốc Dương

duongcq

@baclieu.gov.vn

77

Huỳnh Thanh Thuộc

thuocht

@baclieu.gov.vn

TRUNG TÂM

QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

78

Nguyễn Đức Trí

trind

@baclieu.gov.vn

79

Lương Minh Đằng

danglm

@baclieu.gov.vn

80

Huỳnh Hữu Phúc

phuchh

@baclieu.gov.vn

81

Trương Văn Hải

haitv

@baclieu.gov.vn

82

Phạm Trung Nghiệm

nghiempt

@baclieu.gov.vn

83

Phạm Thị Hằng

hangpt

@baclieu.gov.vn

84

Nguyễn Kim Thi

think

@baclieu.gov.vn

85

Dương Ngọc Sinh

sinhdn

@baclieu.gov.vn

VĂN PHÒNG

ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

86

Nguyễn Văn Thuấn

thuannv

@baclieu.gov.vn

87

Nguyễn Văn An

annv

@baclieu.gov.vn

88

Nguyễn Hoàng Sơn

sonnh

@baclieu.gov.vn

89

Trần Thanh Hiền

hientt

@baclieu.gov.vn

90

Võ Tấn Phong

phongvt

@baclieu.gov.vn

91

Nguyễn Trường Danh

danhnt

@baclieu.gov.vn

92

Nguyễn Thị Ngọc Đào

daontn

@baclieu.gov.vn

93

Trang Như Ý

trangnhuy

@baclieu.gov.vn

94

Mai Huỳnh Mai

maimh

@baclieu.gov.vn

95

Trần Thị Lê Trân

tranttl

@baclieu.gov.vn

96

Tạ Bửu

buut

@baclieu.gov.vn

97

Nguyễn Văn Biện

biennv

@baclieu.gov.vn

98

Nguyễn Chí Cường

cuongnc

@baclieu.gov.vn

99

Huỳnh Đức Hào

haohd

@baclieu.gov.vn

100

Trịnh Thanh Mến

mentt

@baclieu.gov.vn

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

101

Lê Văn Thanh

thanhlv

@baclieu.gov.vn

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

HUYỆN HỒNG DÂN

102

Lê Văn Phương

levanphuong

@baclieu.gov.vn

103

Trần Ngọc Hiển

hientn

@baclieu.gov.vn

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

HUYỆN ĐÔNG HẢI

104

Ngô Văn Lành

lanhnv

@baclieu.gov.vn

105

Trương Kim Thùy

thuytk

@baclieu.gov.vn

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

HUYỆN HÒA BÌNH

106

Trần Anh Quí

quita

@baclieu.gov.vn

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

HUYỆN PHƯỚC LONG

107

Nguyễn Hiếu Nhân

hieunhan

@baclieu.gov.vn

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

HUYỆN VĨNH LỢI

108

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

trinhntt

@baclieu.gov.vn

109

Trần Trung Bách

bachtt

@baclieu.gov.vn

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

HUYỆN GIÁ RAI

110

Nguyễn Xuân Cường

cuongnx

@baclieu.gov.vn

  

 

Đăng nhập vào thư điện tử