Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
4
8
5
9
6

 Danh sách hộp thư điện tử

Danh sách hộp thư điện tử

PHÒNG – ĐƠN VỊ

STT

HỌ VÀ TÊN

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Phạm Quốc Nam

nampq@baclieu.gov.vn

2

Lữ Thanh Tùng

tunglt@baclieu.gov.vn

3

Nguyễn Bình Thuận

thuannb@baclieu.gov.vn

4

Hồ Văn Linh

linhhv@baclieu.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ

5

Mai Thanh Thành

thanhmt@baclieu.gov.vn

6

Bùi Thị Kim Em

embtk@baclieu.gov.vn

7

Hồ Thị Hồng Lý

lyhth@baclieu.gov.vn

8

Hồ Cẩm Tiên

tienhc@baclieu.gov.vn

9

Lưu Thị Thùy Trang

trangltt@baclieu.gov.vn

10

Hoàng Thị Kim ThoaH

thoahtk@baclieu.gov.vn

11

Triệu Quang Cường

cuongtq@baclieu.gov.vn

12

Nguyễn Thị Thu Mịnh

thuminh@baclieu.gov.vn

13

Quách Mỹ Xuyên

xuyenqm@baclieu.gov.vn

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

14

Lê Văn Phương

levanphuong@baclieu.gov.vn

15

Giang Văn Tuy

tuygv@baclieu.gov.vn

16

Nguyễn Ngọc Hạnh

hanhnn@baclieu.gov.vn

17

Nguyễn Hồng Quyên

quyennh@baclieu.gov.vn

18

Đặng Tuấn Kiệt

kietdt@baclieu.gov.vn

19

Trần Văn Đệ

detv@baclieu.gov.vn

20

Nguyễn Thị Thu Thúy

thuthuy@baclieu.gov.vn

21

Nguyễn Thanh Tòng

nguyenthanhtong@baclieu.gov.vn

22

Trần Thanh Thi

thanhthi@baclieu.gov.vn

23

Trần Thị Mỹ Nhân

nhanttm@baclieu.gov.vn

24

Trần Quốc Cần

cantq@baclieu.gov.vn

25

Hồ Sĩ Đạt

daths@baclieu.gov.vn

PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ BIỂN

26

Phạm Minh Hải

haipm@baclieu.gov.vn

27

Hứa Minh Trọng

tronghm@baclieu.gov.vn

28

Nguyễn Thị Phương Loan

loanntp@baclieu.gov.vn

29

Vũ Thị Hồng Ngọc

ngocvth@baclieu.gov.vn

30

Tiền Chí Lừng

lungtc@baclieu.gov.vn

31

Huỳnh Kiều Linh

linhhk@baclieu.gov.vn

32

Nguyễn Thùy Trang

trangnt@baclieu.gov.vn

THANH TRA

33

Nguyễn Hữu Danh

dannh@baclieu.gov.vn

34

Nguyễn Hải Đăng

haidang@baclieu.gov.vn

35

Lê Hoa Mai

mailh@baclieu.gov.vn

36

Trần Ngọc Quyên

quyentn@baclieu.gov.vn

37

Lâm Phước Đại Phú

phulpd@baclieu.gov.vn

38

Nguyễn Thị Lắm

lamnt@baclieu.gov.vn

39

Nguyễn Trung Trực

trungtruc@baclieu.gov.vn

40

Thạch Hạnh

hanht@baclieu.gov.vn

41

Nguyễn Việt Thùy

vietthuy@baclieu.gov.vn

42

Trần Mới

moit@baclieu.gov.vn

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

43

Giang Dạ Thảo

thaogd@baclieu.gov.vn

44

Trịnh Khánh Ngọc

ngoctk@baclieu.gov.vn

45

Nguyễn Ngọc Kiên

kiennn@baclieu.gov.vn

46

Trần Hùng Dự

duth@baclieu.gov.vn

47

Trần Hùng Phương

phuongth@baclieu.gov.vn

48

Tô Xuân Thảo

thaotx@baclieu.gov.vn

49

Nguyễn Thành Ngưỡn

nguonnt@baclieu.gov.vn

50

Quách Kim Yến Huê

hueqky@baclieu.gov.vn

51

Đặng Công Sil

sildc@baclieu.gov.vn

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

52

La Quang Nhâm

nhamlq@baclieu.gov.vn

53

Nguyễn Văn An

annv@baclieu.gov.vn

54

Nguyễn Đức Trí

trind@baclieu.gov.vn

55

Quách Minh Hùng

hungqm@baclieu.gov.vn

56

Đoàn Công Tấn

tandc@baclieu.gov.vn

57

Nguyễn Thu Hà

hant@baclieu.gov.vn

58

Nguyễn Thị Mỹ Ý

yntm@baclieu.gov.vn

59

La Quang Nhân

nhanlq@baclieu.gov.vn

60

Trịnh Thị Cẩm Nhung

nhungttc@baclieu.gov.vn

61

Nguyễn Ngọc Cẩm

camnn@baclieu.gov.vn

62

Hồng Bá Lưu

luuhb@baclieu.gov.vn

63

Huỳnh Thanh Thuộc

thuocht@baclieu.gov.vn

TRUNG TÂM QUAN TRẮC

64

Lương Minh Đằng

danglm@baclieu.gov.vn

65

Huỳnh Hữu Phúc

phuchh@baclieu.gov.vn

66

Trương Văn Hải

haitv@baclieu.gov.vn

67

Phạm Trung Nghiệm

nghiempt@baclieu.gov.vn

68

Phạm Thị Hằng

hangpt@baclieu.gov.vn

69

Nguyễn Kim Thi

think@baclieu.gov.vn

70

Dương Ngọc Sinh

sinhdn@baclieu.gov.vn

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

71

Nguyễn Văn Thuấn

thuannv@baclieu.gov.vn

72

Nguyễn Văn Đạo

daonv@baclieu.gov.vn

73

Trần Thanh Hiền

hientt@baclieu.gov.vn

74

Võ Tấn Phong

phongvt@baclieu.gov.vn

75

Nguyễn Trường Danh

danhnt@baclieu.gov.vn

76

Lê Tấn Lợi

loilt@baclieu.gov.vn

77

Nguyễn Thị Ngọc Đào

daontn@baclieu.gov.vn

78

Trang Như Ý

trangnhuy@baclieu.gov.vn

79

Mai Huỳnh Mai

maimh@baclieu.gov.vn

80

Trần Trọng Trí

tritt@baclieu.gov.vn

81

Trần Thị Lê Trân

tranttl@baclieu.gov.vn

82

Bùi Yếu Như

nhuby@baclieu.gov.vn

83

Nguyễn Ngọc Thanh

ngocthanh@baclieu.gov.vn

84

Nguyễn Thanh Hùng

hungnt@baclieu.gov.vn

85

Huỳnh Thanh Hồ

hoht@baclieu.gov.vn

86

Tạ Bửu

buut@baclieu.gov.vn

87

Nguyễn Văn Biện

biennv@baclieu.gov.vn

88

Nguyễn Chí Cường

cuongnc@baclieu.gov.vn

89

Huỳnh Đức Hào

haohd@baclieu.gov.vn

90

Trịnh Thanh Mến

mentt@baclieu.gov.vn

91

Lê Văn Thanh

thanhlv@baclieu.gov.vn

92

Nguyễn Hoàng Khởi

hoangkhoi@baclieu.gov.vn

93

Trần Ngọc Hiển

hientn@baclieu.gov.vn

94

Ngô Văn Lành

lanhnv@baclieu.gov.vn

95

Trương Kim Thùy

thuytk@baclieu.gov.vn

96

Trần Anh Quí

quita@baclieu.gov.vn

97

Nguyễn Hiếu Nhân

hieunhan@baclieu.gov.vn

98

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

trinhntt@baclieu.gov.vn

99

Trần Trung Bách

bachtt@baclieu.gov.vn

100

Nguyễn Xuân Cường

cuongnx@baclieu.gov.vn


  

Đăng nhập vào thư điện tử