Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
3
9
9
8
2
Khen thưởng - Xử phạt trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường Thứ Năm, 19/03/2020, 11:00

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020. Ngày 18/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2020 với nội dung như sau:

1. Thường xuyên tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”.

2. Triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao, trong đó tập trung phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, cụ thể như sau:

Tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý của ngành.

Thẩm định Quy hoạch sử dụng đất kỳ (2021 - 2030) cấp huyện và Kế hoạch sử dụng đất 2021 cấp huyện.

Hoàn thành dự án Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hòa Bình; Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xác định giá đất cụ thể nhanh chóng, chính xác; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất kịp thời, đúng thời hạn quy định, đáp ứng yêu cầu nhân dân.

Tập trung xử lý các tồn đọng trong lĩnh vực đất đai, nhất là các nhiệm vụ liên quan để triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh theo Kế hoạch hành động số 01/KH-UBND ngày 06/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường; giấy phép tài nguyên nước theo đúng quy định. Thu gom rác thải ở đô thị các huyện, thị xã, thành phố đạt 85%.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là thủ tục về đất đai, môi trường, tài nguyên nước được thuận tiện, nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và người dân; Rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành kịp thời, đúng quy định pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu nại đất đai, nhất là các vụ phức tạp kéo dài.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần của Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo kịp thời cổ vũ, động viên, tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và Tỉnh phát động. Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề để có nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của ngành.

Ngoài những chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

3. Tập trung, duy trì thực hiện có hiệu quả 04 phong trào thi đua trọng tâm “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay; đẩy mạnh thi đua trong công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, giải quyết tốt việc khiếu nại tố cáo của công dân . . .

Thu Mịnh - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 112 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày