Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
4
1
5
Tin thời sự Thứ Tư, 23/05/2018, 09:55

Kết quả triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Công văn số 327/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 15/5/2018 của Sở Tư pháp về việc đề nghị phối hợp báo cáo việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả như sau:

Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin: Từ năm 2016 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 12 cuộc triển khai một số Luật mới ban hành thuộc lĩnh vực của ngành như: Luật Đất đai 2013, Luật Bảo vệ Môi trường 2014; Luật Đa dạng sinh học 2008; Luật Khí tượng thủy văn 2015 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành và các Luật có liên quan, trong đó có Luật Hình sự, Luật Phòng, chống tham nhũng 2016, Luật Quản lý tài sản công,… cho hơn 2.000 lượt người là công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doah, bệnh viện… Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động trong việc tuân thủ và thực hiện các quy định pháp luật của công chức, viên chức trong thi hành chức trách nhiệm vụ được giao và đảm bảo thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Việc thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/ND-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ: Để thi hành Luật Tiếp cận thông tin đạt hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (Quyết định số 263/QĐ-STNMT ngày 22/6/2017) để quy định người phát ngôn, chế độ phát ngôn và các nội dung khác có liên quan đến việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định cử người phát ngôn của Sở (Quyết định số 264/QĐ-STNMT ngày 22/6/2017) theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2073/UBND-KGVX ngày 13/6/2017 về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Việc chuẩn bị cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết cho việc cung cấp thông tin cho công dân, Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho Văn phòng Sở làm đầu mối cung cấp thông tin, có trách nhiệm bố trí nơi tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin tại Trụ sở cơ quan làm việc. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin trên website tại địa chỉ: stnmt@baclieu.gov.vn nhằm đáp ứng việc cung cấp thông tin và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân trên địa bàn tỉnh tiếp cận thông tin về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Để đảm bảo chế độ bí mật nhà nước theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Quyết định số 211/QĐ-STNMT ngày 29/8/2016). Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng thành lập Tổ công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo Quyết định số 322/QĐ-STNMT ngày 20/7/2017.

Song song với công tác ban hành văn bản chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường còn chỉ đạo Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan thường xuyên thực hiện hoạt động duy trì, lưu trữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm cung cấp cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo các thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu. Chủ động lập, cập nhật, công khai danh mục thông tin phải được công khai và danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện, tổ chức xây dựng chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở theo quy định tại Nghị định số 13/2018/NĐ-CP.

Kết quả tiếp nhận, cung cấp thông tin, giải quyết các vụ việc theo yêu cầu của công dân: Việc cung cấp thông tin, giải quyết các vụ việc liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường được Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Từ năm 2016 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp trên 11.870 lượt yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến đất đai; nhận 163 đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp về lĩnh vực môi trường, đất đai của công dân, đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết 125 vụ việc. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường có cử cán bộ tham gia họp báo do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức định kỳ hàng tháng tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (khi có yêu cầu).

Quang CườngVăn phòng Sở


Số lượt người xem: 425 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày