Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 10/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tài nguyên nước
Thứ ba, 20/10/2020, 16:14
Màu chữ Cỡ chữ
Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 10/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Lầu Bằng, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

thành phố Bạc Liêu

7,05

4,3

101

149

0,075

0,168

0,32

0,041

16.236

30

450

125

4.200

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,41

4,8

25,7

37,8

0,235

0,373

0,733

0,097

1.602

5

218

158

2.400

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,0

4,2

103

212

0,56

0,201

0,355

0,046

16.065

28

523

118

2.900

Cống Lầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,23

4,7

42,4

62,4

0,381

0,404

0,223

0,058

6.392

10

237

148

2.800

Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,17

3,8

18,7

27,7

0,625

0,629

0,253

0,079

6.449

10

115

140

2.900

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,08

4,5

53,6

78,9

0,72

0,234

0,518

0,188

8.153

15

207

128

3.400

Ngã tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

7,56

5,1

26,6

39,2

0,246

0,472

0,126

0,013

1.006

0

67

175

2.600

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

7,48

4,9

23,3

34,3

0,718

0,868

0,271

0,006

971,3

0

144

165

2.300

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (Oxy hòa tan), NO3- (Nitrat), NH4+ (Amoni) và Coliforms đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,6 - 6,9 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại điểm đo Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,1 - 7,1 lần.

- NO2- (Nitrit): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu); Cống Cái Cùng (huyện Hoà Bình) Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,2 - 3,8 lần.

- Cl- (Clorua): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 2,8 - 46,3 lần.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,3 - 10,5 lần.

- Độ mặn: Tại các điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) và Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) là 00/00; Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) là 50/00; xã Tân Phong (thị xã Giá Rai)Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) là 100/00; Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) là 150/00Cống Cái Cùng (huyện Hoà Bình) 280/00Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) là 300/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 118 - 175 mg/l.

Số lượt xem: 85

  Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH & Biển

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn