Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Chung tay phục hồi hệ sinh thái Kết quả quan trắc mực nước dưới đất mùa khô (từ tháng 11/2020 – tháng 4/2021) tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 126/NQ-CP NGÀY 29/11/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020

Năm 2019
Thứ năm, 25/06/2020, 10:37
Màu chữ Cỡ chữ
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 126/NQ-CP NGÀY 29/11/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu về thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Ngày 20 tháng 3 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-STNMT về thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND, nội dung thực hiện Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan, Thủ trưởng các phòng, Chi cục, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng:

Thủ trưởng các phòng, Chi cục, đơn vị phải xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X; Kết luận số 21- KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của BCH Trung ương Khóa XI; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thủ trưởng các phòng, Chi cục, đơn vị trực thuộc phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng theo quy định pháp luật. Nếu người đứng đầu làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng thì được biểu dương; nếu để xảy ra tham nhũng, để xảy ra hậu quả thì phải chịu trách nhiệm, phải chịu xử lý theo mức độ, hậu quả của hành vi tham nhũng.

Tiếp tục chỉ đạo các phòng, Chi cục, đơn vị trực thuộc giám sát chặt chẽ công chức, viên chức nhất là những người thường xuyên tiếp xúc cá nhân, tổ chức đến liên hệ công việc trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ nhằm phòng ngừa, xử lý ngăn chặn kịp thời biểu hiện tiêu cực, đồng thời hàng năm tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức.

2. Tăng cường quản lý, giám sát công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ:

Thực hiện phân công; quy định cụ thể, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng, đơn vị, cá nhân, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý. Quy định chức trách nhiệm vụ của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ để đánh giá công chức, viên chức và người lao động.

Thực hiện đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ: tuyển dụng, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

Hàng năm tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch hoặc đột xuất về thực hiện nhiệm vụ, công vụ, về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, những việc công chức, viên chức không được làm, công tác tiếp công dân,… đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở.

3. Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập, kiểm soát biến động tài sản, thu nhập. Đẩy mạnh công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với cải cách thủ tục hành chính, công bố công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và trang thông tin điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

4. Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng:

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản,… trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận QSDĐ,…; thực hiện thanh tra đột xuất, kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm.

Nâng cao hiệu quả giải quyết tố cáo; thu thập, xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là tố cáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan. Có biện pháp bảo vệ người tố cáo, người làm chứng theo quy định. Công tác tự kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; xử lý kiên quyết, nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định đối với những hành vi tham nhũng.

5. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội:

Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức chính trị - xã hội, Thanh tra nhân dân trong việc nâng cao hiểu biết nhận thức, phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng; tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích tham gia các cam kết về phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với những nội dung, hình thức phù hợp; gắn với việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ của ngành, đơn vị, góp phần quan trọng tạo dư luận xã hội lên án hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Số lượt xem: 115

Lê Hoa Mai - Thanh tra Sở

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn