Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 42 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 43 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 27/10/2021, 07:32
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 42 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 43 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 42

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ban hành Kế hoạch phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 01 lượt (01 người). Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra nội dung khiếu nại của công dân huyện Hòa Bình và thị xã Giá Rai. Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi tôm siêu thâm canh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh xem xét trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/10 - 20/10/2021, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/10 - 31/10/2021 và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất và công tác quản lý.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 135.481,40m2 đất tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh quản lý; Thu hồi 11.416,80m2 đất tại xã Điền Hải, huyện Đông Hải và giao cho Huyện ủy Đông Hải để xây dựng trụ sở làm việc. Thực hiện báo cáo giám sát dự án đầu tư đối với dự án Thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hòa Bình.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh về kết quả hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn thu mẫu thực hiện công tác Báo cáo Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (đợt 2). Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với loại hình nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh trên địa bàn quản lý.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 41 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 127 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 16 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất: hoàn thành 19 hồ sơ; Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: hoàn thành 319 hồ sơ; Tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất: hoàn thành 84 hồ sơ; Đính chính sai sót: hoàn thành 25 hồ sơ; Đăng ký thay đổi thông tin người được cấp Giấy chứng nhận: hoàn thành 37 hồ sơ; Chuyển mục đích sử dụng đất: hoàn thành 13 hồ sơ; Gia hạn tiếp tục sử dụng đất: hoàn thành 35 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 407 hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 43

1. Văn phòng Sở

Báo cáo kết quả thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên; Xử lý đơn thư theo quy định. Tiến hành xác minh vụ khiếu nại của công dân trên địa bàn thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức đối thoại với Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Đông. Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh về đề xuất tình hình hoạt động của 03 Trạm quan trắc nước mặt tự động và kiến nghị về việc xin dừng thực hiện thí điểm lắp đặt 03 phao quan trắc nước mặt ở 03 vùng sinh thái khác nhau trên địa bàn tỉnh. Triển khai các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Huyện ủy Đông Hải tại xã Điền Hải, huyện Đông Hải diện tích 11.416,80 m2. Tiếp tục thực hiện Báo cáo giám sát dự án đầu tư xin kéo dài thời gian thực hiện đối với Dự án Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, hệ thống thông tin địa chính thị trấn Châu Hưng và 07 xã thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án mở rộng ô chôn lấp chất thải rắn đô thị. Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Quyết định và Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025.

Số lượt xem: 72

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn