Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 45; phương hướng, nhiệm vụ tuần 46 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 10/11/2020, 15:10
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 45; phương hướng, nhiệm vụ tuần 46 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 45

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; Báo cáo UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý vận hành và khai thác Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Triển khai các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc thực hiện Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 03 lượt (03 người). Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh Gia hạn và điều chỉnh 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; Gia hạn 01 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/11 - 10/11/2020, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/11 - 30/11/2020 và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Nuôi trồng thủy sản và Ứng dụng công nghệ cao Đông Hải tại ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, diện tích 1.111.691,93m2. Báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai về tổng khối lượng và đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tiếp tục phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai khảo sát, đánh giá việc thực hiện mô hình ủ rác hữu cơ thành phân compost và mô hình xử lý chất thải ao nuôi tôm siêu thâm canh quy mô hộ gia đình.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 177 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 382 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: nhận 53 hồ sơ, hoàn thành 45 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 04 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 11 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.385 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 388 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.568 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 45 hồ sơ; Cập nhật vào danh sách lưu trữ 1.468 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 411 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 46

1. Văn phòng Sở

Tổng hợp rà soát nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, vượt khung 6 tháng cuối năm 2020 đối với công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

2. Thanh tra Sở

Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/12/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016 - 2020.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân; Cho Công ty Cổ phần Năng lượng Nhật Bản - Bạc Liêu thuê 9.129,0m2 đất để xây dựng hạng mục Khu quản lý vận hành và Trạm biến áp thuộc Dự án nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu - giai đoạn 1 tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 630/QĐ-STNMT ngày 03/11/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Thẩm định nghiệm thu nhiệm vụ: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2020.          

Số lượt xem: 140

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn