Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021 Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 Kết quả công tác tuần 26; phương hướng, nhiệm vụ tuần 27 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội nghị Triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021

Tài nguyên nước
Thứ năm, 29/07/2021, 09:16
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021

 

Theo bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1); xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020) và phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030) như sau:

I. Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6 năm 2021

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Mực nước trung bình tháng 6 có xu thế dâng với tháng 5. Giá
trị hạ thấp nhất là 0,10m tại
phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597020M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,77m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597020M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -11,48m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020).

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Mực nước trung bình tháng 6 dâng so với tháng 5. Giá trị
hạ thấp nhất là 0,33m tại
phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1), giá trị hạ thấp nhất là 0,05m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632030).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,61m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,72m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030).

3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Mực nước trung bình tháng 6 có xu thế dâng, hạ so với tháng 5.
Giá trị dâng cao nhất là 0,11m tại
phường 1, thị xã Giá Rai (Q609040) và giá trị hạ thấp nhất là 0,42m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597040).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,58m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,95m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609040).

4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Mực nước trung bình tháng 6 có xu thế hạ so với tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,25m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597050).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,62m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,02m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597050).

5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Mực nước trung bình tháng 6 có xu thế hạ so với tháng 5. Giá trị hạ thấp là 0,20m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632060) và giá trị dâng cao là 0,26m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q59704TM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,03m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,36m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609060).

Bảng 1. Tổng hợp độ sâu mực nước tháng 6/2021 (m)

TT

Công trình

Vị trí

Mực nước (m)

Nông nhất

Sâu nhất

Trung bình

I

Tầng chứa nước qp3

1

Q597020M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-11,44

-11,53

-11,48

2

Q632020

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-5,74

-5,83

-5,77

II

Tầng chứa nước qp2-3

1

Q597030M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-14,17

-14,37

-14,25

2

Q609030

Phường 1, thị xã Giá Rai

-15,63

-15,83

-15,73

3

Q632030

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,52

-13,69

-13,60

III

Tầng chứa nước qp1

1

Q597040

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-15,39

-15,99

-15,65

2

Q609040

Phường 1, thị xã Giá Rai

-15,86

-16,01

-15,97

3

Q632040

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,52

-13,67

-13,58

IV

Tầng chứa nước n22

1

Q597050

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-14,86

-15,24

-15,00

2

Q609050

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,79

-14,89

-14,83

3

Q632050

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,60

-13,64

-13,62

V

Tầng chứa nước n21

1

Q59704TM1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,85

-14,04

-13,93

2

Q609060

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,28

-14,46

-14,34

3

Q632060

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-12,91

-13,14

-13,01

II. Dự báo mực nước dưới đất tháng 7 và tháng 8 năm 2021

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước có xu thế dâng, hạ.

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước có xu thế dâng, tuy nhiên có xu thế hạ tại công trình xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632030).

3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1).

Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước có xu thế dâng, tuy nhiên có xu thế hạ tại công trình xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632040).

4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước có xu thế hạ, tuy nhiên có xu thế dâng tại công trình phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597050).

5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước có xu thế dâng tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q59704TM1) và có xu thế hạ tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609060).

Bảng 2. Tổng hợp độ sâu mực nước dự báo (m)

STT

Công trình

Vị trí

Mực nước dự báo

Ngày xuất hiện mực nước sâu nhất

Nông nhất

Sâu nhất

Trung bình

I

Tầng chứa nước qp3

1

Q597020M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-11,18

-11,42

-11,29

25/6/2021

2

Q632020

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-5,73

-5,81

-5,78

05/7/2021

II

Tầng chứa nước qp2-3

1

Q597030M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,83

-14,17

-13,96

25/6/2021

2

Q609030

Phường 1, thị xã Giá Rai

-15,50

-15,65

-15,55

25/6/2021

3

Q632030

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,59

-13,69

-13,64

26/7/2021

III

Tầng chứa nước qp1

1

Q597040

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-15,83

-16,06

-15,91

25/6/2021

2

Q609040

Phường 1, thị xã Giá Rai

-15,71

-15,90

-15,78

25/6/2021

3

Q632040

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,46

-13,57

-13,53

20/7/2021

IV

Tầng chứa nước n22

1

Q597050

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-15,11

-15,27

-15,17

09/7/2021

2

Q609050

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,87

-15,24

-15,10

15/7/2021

3

Q632050

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,54

-13,73

-13,62

26/7/2021

V

Tầng chứa nước n21

1

Q59704TM1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,54

-13,83

-13,64

25/6/2021

2

Q609060

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-14,37

-14,48

-14,43

26/7/2021

Số lượt xem: 101

Vũ Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn