Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Chung tay phục hồi hệ sinh thái Kết quả quan trắc mực nước dưới đất mùa khô (từ tháng 11/2020 – tháng 4/2021) tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Năm 2019
Thứ năm, 25/06/2020, 10:37
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 25/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 17-TB/TU ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kết luận kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 57-KL/TU ngày 26/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X.

Ngày 01/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 49/KH-STNMT về phòng, chống tham nhũng, lãng phí cụ thể như sau:

1. Công tác tuyên truyền, quán triệt:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Kết luận số 34-KL/TU ngày 23/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Kết luận số 57-KL/TU ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kết luận số 12-KL/TU ngày 10/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 19/4/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 25/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 17-TB/TU ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các quy định pháp luật của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường bằng nhiều hình thức, biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cơ quan, đơn vị.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị:

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên tại cơ quan, đơn vị và tiếp tục phát huy tốt vai trò gương mẫu về đạo đức, lối sống của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và động viên công chức, viên chức, người lao động thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu tham nhũng để chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của đảng viên, công chức, viên chức và những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm, nhất là đảng viên phải gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí với phương châm: “Đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu hơn nhân viên”; đưa nội dung chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức, viên chức, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vào kiểm điểm, sinh hoạt thường kỳ cấp ủy, chi bộ.

3. Tăng cường quản lý công chức, viên chức và thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

Thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ (tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật,...) theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức, Luật Viên chức và Luật Phòng, chống tham nhũng; tăng cường quản lý, giám sát công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều hình thức để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc ở những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng; tiến hành xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế ngay những công chức, viên chức, người lao động có nhiều dư luận hoặc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, mọi công chức, viên chức, người lao động phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không bao che, dung túng.

4. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chống tham nhũng, lãng phí:

Các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về phòng ngừa tham nhũng được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 và Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung năm 2012, như sau: 

- Thực hiện nghiêm quy định công khai, minh bạch về tài chính, sử dụng ngân sách nhà nước, mua sắm công; quản lý và sử dụng đất đai; công tác tổ chức, cán bộ và các nội dung khác có liên quan về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Thủ trưởng các chi cục, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các chế độ, định mức, tiêu chuẩn cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời phải được công khai trong cơ quan, đơn vị và đảm bảo được chấp hành nghiêm chỉnh.

- Về xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng; các quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

- Chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức: Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP.

- Về minh bạch tài sản thu nhập: Hàng năm, triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và tổ chức niêm yết, công khai tại cơ quan, đơn vị theo quy định.

-  Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” nhằm đơn giản hóa, công khai, minh bạch quy trình, trình tự thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng, lãng phí phải được xử lý nghiêm minh; tiếp tục duy trì hoạt động đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân về tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực quản lý của ngành.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức, người lao động; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng đất đai và tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; kiểm tra chặt chẽ việc cấp phép, quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, kiên quyết không gia hạn, bổ sung hoặc cấp mới giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản cho tổ chức, cá nhân chưa đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức, nhất là công chức, viên chức thuộc bộ phận tham mưu và trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Số lượt xem: 114

Thu Mịnh - Văn phòng Sở

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn