Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019
Thứ năm, 25/06/2020, 10:37
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường, các chi cục, đơn vị trực thuộc đã tiết kiệm được hơn 63.405.000 đồng từ các khoản chi từ nguồn kinh phí quản lý hành chính theo quy định. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường có 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trong đó có 01 đơn vị tự đảm bảo chi phí hoạt động, 02 đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí và 01 đơn vị được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đều thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 32/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, các đơn vị đều có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện nghiêm việc quản lý, thanh toán, quyết toán, chi thu nhập tăng thêm và trích lập các quỹ,... theo đúng nội dung quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đã được phê duyệt và quy định của pháp luật.

Để thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 164/QĐ-STNMT ngày 04/5/2017 về Quy chế chi tiêu nội bộ và Quản lý, sử dụng tài sản công để chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, chi cục và đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các nội dung sử dụng ngân sách nhà nước cấp, chi tiêu cho điện, nước, văn phòng phẩm và các khoản chi tiêu khác cho phù hợp với các định mức, chế độ, tiêu chuẩn, chính sách và các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiện hành.

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định giao đất cho 08 tổ chức, 03 cơ sở tôn giáo với tổng diện tích 64.878,4m2; cho thuê đất đối với 02 tổ chức, diện tích 604.537,1m2; thu hồi đất do Trung tâm phát triển quỹ nhà và đất tỉnh quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu xem xét giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích là 3.173,06m2. Bên cạnh công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã lập các đoàn thanh tra, kiểm tra tiến hành thanh tra, kiểm tra các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất. Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra 10 tổ chức được nhà nước cho thuê đất. Qua kiểm tra đã lập biên bản xử lý và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi 81.000m2 đất của tổ chức do không sử dụng.

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài nguyên nước:

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận và tổ chức thẩm định, cấp phép 28 hồ sơ tài nguyên nước. Trong đó: Cấp 07 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 1.095m3/ngày đêm; 20 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất lưu lượng 1.700m3/ngày đêm; 01 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. Bên cạnh đó, công tác thanh, kiểm tra các cơ sở hành nghề khoan giếng nước, công ty, xí nhiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước cũng được tiến hành thường xuyên theo định kỳ hàng quý. Từ đầu năm đến nay, Sở đã phối hợp các đơn vị chức năng có liên quan tiến hành 01 đợt kiểm tra đối với 05 cơ sở trên địa bàn tỉnh, phát hiện và xử lý 01 trường hợp vi phạm không có hệ thống xử lý nước thải, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và nhắc nhở các cơ sở còn lại bổ sung đầy đủ các giấy phép theo quy định pháp luật.

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động:

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiện toàn các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tổ chức bộ máy được tinh gọn, hoạt động chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của ngành hiện nay. Thường xuyên giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của công chức, viên chức, người lao động cơ quan; tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường theo Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Số lượt xem: 43

Quang Cường - Văn phòng Sở

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn