Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021 Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 Kết quả công tác tuần 26; phương hướng, nhiệm vụ tuần 27 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội nghị Triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Phòng chống tham nhũng
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 126/NQ-CP NGÀY 29/11/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 (25/06/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu về thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. 

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường (25/06/2020)

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ:

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (25/06/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 25/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 17-TB/TU ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kết luận kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 57-KL/TU ngày 26/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X.

Sở Tài nguyên và Môi trường Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (17/05/2017)
Căn cứ Kết luận số 12-KL/TU ngày 10/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 19/4/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số ...
Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (12/04/2017)
Ngày 07 tháng 4 năm 2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phan Như Nguyện ký ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của ...
Kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) (20/10/2016)
Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 đến toàn thể công chức, viên chức, ...
Những dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng thường gặp trong cơ quan (18/08/2016)
- Có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân chủ nghĩa, thiếu tin tưởng và chấp hành không nghiêm nghị quyết, chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. - Thường giải quyết công việc kéo dài thời gian hơn quy định hoặc vì động cơ cá nhân mà giải quyết công ...
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí những tháng cuối năm 2016 (16/08/2016)
Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 Ngày 10 tháng 8 năm 2016 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch số 22/KH-STNMT về việc Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí những ...
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. (24/06/2016)
Thực hiện Kế hoạch 26/KH-UBND ngày 22/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” trên địa bàn tỉnh Bạc ...

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn