Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Kè chống sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Bình Thuận phụ trách điều hành hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 01 năm 2021 Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức về nguồn tại xã Vĩnh Hưng Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2 Sở Tài nguyên và Môi trường trao tiền hỗ trợ thương binh năm 2020
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Phòng chống tham nhũng
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 126/NQ-CP NGÀY 29/11/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 (25/06/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu về thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. 

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường (25/06/2020)

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ:

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (25/06/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 25/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 17-TB/TU ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kết luận kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 57-KL/TU ngày 26/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X.

Sở Tài nguyên và Môi trường Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (17/05/2017)
Căn cứ Kết luận số 12-KL/TU ngày 10/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 19/4/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số ...
Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (12/04/2017)
Ngày 07 tháng 4 năm 2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phan Như Nguyện ký ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của ...
Kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) (20/10/2016)
Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 đến toàn thể công chức, viên chức, ...
Những dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng thường gặp trong cơ quan (18/08/2016)
- Có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân chủ nghĩa, thiếu tin tưởng và chấp hành không nghiêm nghị quyết, chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. - Thường giải quyết công việc kéo dài thời gian hơn quy định hoặc vì động cơ cá nhân mà giải quyết công ...
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí những tháng cuối năm 2016 (16/08/2016)
Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 Ngày 10 tháng 8 năm 2016 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch số 22/KH-STNMT về việc Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí những ...
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. (24/06/2016)
Thực hiện Kế hoạch 26/KH-UBND ngày 22/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” trên địa bàn tỉnh Bạc ...

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn