Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Danh sách hộp thư điện tử

Thứ năm, 25/06/2020, 11:22
Màu chữ Cỡ chữ
Danh sách hộp thư điện tử

DANH SÁCH

1. Đối với Phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc

STT

Tên đơn vị

 

Địa chỉ Ghi chú
1 Văn phòng Sở vpstnmt@baclieu.gov.vn  
2 Thanh Tra Sở ttstnmt@baclieu.gov.vn  
3 Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển ptnnbdkh@baclieu.gov.vn  
4 Chi cục Bảo vệ môi trường ccbvmt@baclieu.gov.vn  
5 Chi cục Quản lý đất đai ccqldd@baclieu.gov.vn  
6 Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường ttcntttnmt@baclieu.gov.vn  
7 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường ttqttnmt@baclieu.gov.vn  
8 Văn phòng đăng ký đất đai vpdkdd@baclieu.gov.vn  

 

2. Đối với công chức viên chức và người lao động

STT

Họ và Tên Đơn vị công tác Phòng, chi cục, đơn vị
1 Phạm Quốc Nam nampq@baclieu.gov.vn Lãnh đạo Sở
2 Lữ Thanh Tùng tunglt@baclieu.gov.vn
3 Nguyễn Bình Thuận thuannb@baclieu.gov.vn
4 Hồ Văn Linh linhhv@baclieu.gov.vn
5 Mai Thanh Thành thanhmt@baclieu.gov.vn Văn phòng Sở

 

 

6 Bùi Thị Kim Em embtk@baclieu.gov.vn
7 Hồ Thị Hồng Lý lyhth@baclieu.gov.vn
8 Hồ Cẩm Tiên tienhc@baclieu.gov.vn
9 Lưu Thị Thùy Trang trangltt@baclieu.gov.vn
10 Hoàng Thị Kim Thoa thoahtk@baclieu.gov.vn
11 Triệu Quang Cường cuongtq@baclieu.gov.vn
12 Nguyễn Thị Thu Mịnh thuminh@baclieu.gov.vn
13 Lê Yến Uyên yenuyen@baclieu.gov.vn
14 Nguyễn Hữu Danh danhnh@baclieu.gov.vn Thanh tra Sở
15 Lê Hoa Mai mailh@baclieu.gov.vn
16 Lâm Phước Đại Phú phulpd@baclieu.gov.vn
17 Nguyễn Trung Trực trungtruc@baclieu.gov.vn
18 Thạch Hạnh hanht@baclieu.gov.vn
19 Nguyễn Việt Thùy vietthuy@baclieu.gov.vn
20 Trần Mới moit@baclieu.gov.vn
21 Huỳnh Như nhuh@baclieu.gov.vn
22 Phạm Minh Hải haipm@baclieu.gov.vn Phòng Tài nguyên Nước, Biến đổi khí hậu và Biển
23 Hứa Minh Trọng tronghm@baclieu.gov.vn
24 Nguyễn Thị Phương Loan loanntp@baclieu.gov.vn
25 Vũ Thị Hồng Ngọc ngocvth@baclieu.gov.vn
26 Tiền Chí Lừng lungtc@baclieu.gov.vn
27 Huỳnh Kiều Linh linhhk@baclieu.gov.vn
28 Nguyễn Thùy Trang trangnt@baclieu.gov.vn
29 Trịnh Khánh Ngọc ngoctk@baclieu.gov.vn Chi cục BVMT
30 Huỳnh Hải Đăng haidang@baclieu.gov.vn
31 Nguyễn Ngọc Kiên kiennn@baclieu.gov.vn
32 Trần Hùng Dự duth@baclieu.gov.vn
33 Trần Hùng Phương phuongth@baclieu.gov.vn
34 Tô Xuân Thảo thaotx@baclieu.gov.vn
35 Nguyễn Thành Ngưỡn nguonnt@baclieu.gov.vn
36 Hồ Trúc Hạnh Vy vyhth@baclieu.gov.vn
37 Nguyễn Thị Lắm lamnt@baclieu.gov.vn
38 Quách Kim Yến Huê hueqky@baclieu.gov.vn
39 Đặng Công Sil sildc@baclieu.gov.vn
40 Lê Văn Phương levanphuong@baclieu.gov.vn Chi cục QLDĐĐ
41 Giang Văn Tuy tuygv@baclieu.gov.vn
42 Nguyễn Ngọc Hạnh hanhnn@baclieu.gov.vn
43 Nguyễn Hồng Quyên quyennh@baclieu.gov.vn
44 Đặng Tuấn Kiệt kietdt@baclieu.gov.vn
45 Trần Văn Đệ detv@baclieu.gov.vn
46 Nguyễn Thị Thu Thúy thuthuy@baclieu.gov.vn
47 Nguyễn Thanh Tòng nguyenthanhtong@baclieu.gov.vn
48 Trần Thanh Thi thanhthi@baclieu.gov.vn
49 Trần Thị Mỹ Nhân nhanttm@baclieu.gov.vn
50 Trần Quốc Cần cantq@baclieu.gov.vn
51 Hồ Sĩ Đạt daths@baclieu.gov.vn
52 Cao Quốc Đạt datcq@baclieu.gov.vn
53 Trần Ái Nguyên nguyenta@baclieu.gov.vn
54 Trịnh Thị Cẩm Nhung nhungttc@baclieu.gov.vn
55 La Quang Nhâm nhamlq@baclieu.gov.vn Trung tâm CNTT
56 Nguyễn Đức Trí trind@baclieu.gov.vn
57 Nguyễn Văn An annv@baclieu.gov.vn
58 Quách Minh Hùng hungqm@baclieu.gov.vn
59 La Quang Nhân nhanlq@baclieu.gov.vn
60 Đoàn Công Tấn tandc@baclieu.gov.vn
61 Hồng Bá Lưu luuhb@baclieu.gov.vn
62 Nguyễn Thị Mỹ Ý yntm@baclieu.gov.vn
63 La Quang Nhân nhanlq@baclieu.gov.vn
64 Nguyễn Ngọc Cẩm camnn@baclieu.gov.vn
65 Huỳnh Ngọc Hạnh hanhhn@baclieu.gov.vn
66 Giang Dạ Thảo thaogd@baclieu.gov.vn Trung tâm Quan Trắc TN&MT
67 Lương Minh Đằng danglm@baclieu.gov.vn
68 Phạm Trung Nghiệm nghiempt@baclieu.gov.vn
69 Huỳnh Hữu Phúc phuchh@baclieu.gov.vn
70 Trương Văn Hải haitv@baclieu.gov.vn
71 Phạm Thị Hằng hangpt@baclieu.gov.vn
72 Nguyễn Kim Thi think@baclieu.gov.vn
73 Dương Ngọc Sinh sinhdn@baclieu.gov.vn
74 Đặng Thị Ngọc Hương ngochuong@baclieu.gov.vn
75 Nguyễn Thanh Tú thanhtu@baclieu.gov.vn
76 Dương Tấn Phú phudt@baclieu.gov.vn
77 Phan Bảo Anh anhpb@baclieu.gov.vn
78 Lương Trường Hải truonghai@baclieu.gov.vn
79 Quách Đông Nam namqd@baclieu.gov.vn
80 Nguyễn Quốc Bền bennq@baclieu.gov.vn
81 Nguyễn Hải Đăng haidang@baclieu.gov.vn
82 Diệp Thúy Oanh oanhdt@baclieu.gov.vn
83 Vũ Phương Bắc bacvp@baclieu.gov.vn
84 Trần Văn Hồ hotv@baclieu.gov.vn
85 Lê Chí Nguyện lenguyen@baclieu.gov.vn
86 Sơn Hồng Lĩnh linhsh@baclieu.gov.vn
87 Quách Mỹ Xuyên xuyenqm@baclieu.gov.vn
88 Nguyễn Văn Thuấn thuannv@baclieu.gov.vn Văn phòng Đăng ký đất đai

 

 

 

89 Nguyễn Văn Đạo daonv@baclieu.gov.vn
90 Trần Thanh Hiền hientt@baclieu.gov.vn
91 Lê Tấn Lợi loilt@baclieu.gov.vn
92 Nguyễn Thị Ngọc Đào daontn@baclieu.gov.vn
93 Trang Như Ý trangnhuy@baclieu.gov.vn
94 Mai Huỳnh Mai maimh@baclieu.gov.vn
95 Trần Trọng Trí tritt@baclieu.gov.vn
96 Trần Thị Lê Trân tranttl@baclieu.gov.vn
97 Bùi Yến Như nhuby@baclieu.gov.vn
98 Nguyễn Ngọc Thanh ngocthanh@baclieu.gov.vn
99 Nguyễn Thanh Hùng hungnt@baclieu.gov.vn
100 Huỳnh Thanh Hồ hoth@baclieu.gov.vn
101 Tạ Bửu buut@baclieu.gov.vn
102 Nguyễn Văn Biện biennv@baclieu.gov.vn
103 Nguyễn Chí Cường cuongnc@baclieu.gov.vn
104 Huỳnh Đức Hào haohd@baclieu.gov.vn
105 Trịnh Thanh Mến mentt@baclieu.gov.vn
106 Lê Văn Thanh thanhlv@baclieu.gov.vn
107 Nguyễn Hoàng Khởi hoangkhoi@baclieu.gov.vn
108 Trần Ngọc Hiển hientn@baclieu.gov.vn
109 Ngô Văn Lành lanhnv@baclieu.gov.vn
110 Trương Kim Thùy thuytk@baclieu.gov.vn
111 Trần Anh Quí quita@baclieu.gov.vn
112 Nguyễn Hiếu Nhân hieunhan@baclieu.gov.vn
113 Nguyễn Thị Tuyết Trinh trinhntt@baclieu.gov.vn
114 Trần Trung Bách bachtt@baclieu.gov.vn
115 Nguyễn Xuân Cường cuongnx@baclieu.gov.vn
116 Hồ Hoàng Tuấn hohoangtuan@baclieu.gov.vn
117 Võ Thị Huỳnh Xuân xuanvth@baclieu.gov.vn
118 Nguyễn Trần Thất Bảo baontt@baclieu.gov.vn
119 Đàm Bích Nhung nhungdb@baclieu.gov.vn
120 Danh Văn Minh minhdv@baclieu.gov.vn
121 Hồng Ngọc Diễm diemhn@baclieu.gov.vn
122 Lữ Thị Kiều Tiên tienltk@baclieu.gov.vn
123 Nguyễn Ngọc Lợi loinn@baclieu.gov.vn
124 Trấn Ái Nghi nghita@baclieu.gov.vn
125 Ngô Thị Lan Hương huongntl@baclieu.gov.vn
126 Dương Trung Hiếu hieudt@baclieu.gov.vn
127 Nguyễn Vũ Khanh vukhanh@baclieu.gov.vn
128 Vương Đình Tân tanvd@baclieu.gov.vn
129 Vũ Đức Long longvd@baclieu.gov.vn
130 Vưu Hải Đăng vuuhaidang@baclieu.gov.vn
131 Trần Văn Long vanlong@baclieu.gov.vn
132 Nguyễn Thanh Cần cannt@baclieu.gov.vn
133 Huỳnh Hải Lý lyhh@baclieu.gov.vn
134 Hồ Thị Tuyết Mai hothituyetmai@baclieu.gov.vn
135 Trần Kim Phượng phuongtk@baclieu.gov.vn
136 Nguyễn Thị Thùy Dung nttdung@baclieu.gov.vn
137 Võ Tấn Phong phongvt@baclieu.gov.vn Chi Nhánh Vĩnh Lợi

 

 

Chi Nhánh Hòa Bình

 

 

 

 

138 Trần Minh Thắng tranminhthang@baclieu.gov.vn
139 Nguyễn Thị Kim Cương cuongntk@baclieu.gov.vn
140 Nguyễn Ngọc Đào daonn@baclieu.gov.vn
141 Trần Thanh Thảo tranthanhthao@baclieu.gov.vn
142 Hà Vĩnh Quang vinhquang@baclieu.gov.vn
143 Lê Quang Khang khanglq@baclieu.gov.vn
144 Nguyễn Thành Tâm tamnt@baclieu.gov.vn
145 Võ Minh Tý tyvm@baclieu.gov.vn
146 Đinh Thị Vi Vân vandtv@baclieu.gov.vn
147 Trần Bá Trình trinhtb@baclieu.gov.vn
148 Hồ Thị Tư tuht@baclieu.gov.vn
149 Phùng Thanh Nhã nhapt@baclieu.gov.vn
150 Huỳnh Thị Diễm My myhtd@baclieu.gov.vn
151 Nguyễn Trường An truongan@baclieu.gov.vn
152 Trần Mạnh Cường cuongtm@baclieu.gov.vn
153 Nguyễn Chí Nguyện nguyenchinguyen@baclieu.gov.vn
154 Thị Phan phant@baclieu.gov.vn
155 Dương Chí Xuyên xuyendc@baclieu.gov.vn
156 Phạm Hoàng Đậm damph@baclieu.gov.vn
157 Phạm Thị Hồng Phú phupth@baclieu.gov.vn
158 Trần Công Khoa khoatc@baclieu.gov.vn
159 Nguyễn Thị Bé Trinh trinhntb@baclieu.gov.vn
160 Nguyễn Thị Diễm My myntd@baclieu.gov.vn
161 Nguyễn Thị Ngọc ngocnt@baclieu.gov.vn
162 Trần Quốc Anh anhtq@baclieu.gov.vn
163 Nguyễn Thị Thu Anh thuanh@baclieu.gov.vn
164 Lê Thùy Trang lethuytrang@baclieu.gov.vn
165 Cao Ngọc Thủy thuycn@baclieu.gov.vn
166 Đỗ Văn Giới gioidv@baclieu.gov.vn
167 Võ Trần Công congvt@baclieu.gov.vn
168 Trần Công Điền congdien@baclieu.gov.vn Chi Nhánh Hồng Dân

 

 

 

 

169 Trần Chúc Linh chuclinh@baclieu.gov.vn
170 Trần Quốc Đức tranduc@baclieu.gov.vn
171 Lê Trường Giang legiang@baclieu.gov.vn
172 Dương Anh Phụng phungda@baclieu.gov.vn
173 Võ Văn Đoàn doanvv@baclieu.gov.vn
174 Nguyễn Văn Thích thichnv@baclieu.gov.vn
175 Nguyễn Ngọc Đời doinn@baclieu.gov.vn
176 Lâm Quan Nhớ nholq@baclieu.gov.vn
177 Trần Như Thủy nhuthuy@baclieu.gov.vn
178 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh hanhntm@baclieu.gov.vn
179 Nguyễn Thanh An thanhan@baclieu.gov.vn
180 Nguyễn Chí Nghiệm nghiemnc@baclieu.gov.vn
181 Phan Văn Phụng phungpv@baclieu.gov.vn
182 Thái Văn Thắng thangthaivan@baclieu.gov.vn
183 Trần Sơn Hải Âu autsh@baclieu.gov.vn
184 Phan Văn Quang quangpv@baclieu.gov.vn
185 Huỳnh Ngọc Trâm tramhn@baclieu.gov.vn
186 Phạm Thành Đạt phamthanhdat@baclieu.gov.vn
187 Tô So Ny nyts@baclieu.gov.vn
188 Nguyễn Hoàng Anh nguyenhoanganh@baclieu.gov.vn Chi Nhánh Giá Rai

 

 

 

189 Trần Bích Nhẫn nhantb@baclieu.gov.vn
190 Trần Khánh Kỵ kytk@baclieu.gov.vn
191 Vũ Sơn Phong phongvs@baclieu.gov.vn
192 Lê Hoàng Nam namlh@baclieu.gov.vn
193 Hà Thị Nghi thinghi@baclieu.gov.vn
194 Ngô Minh Thông thongnm@baclieu.gov.vn
195 Trần Thị Vân thivan@baclieu.gov.vn
196 Trần Quốc Lâm quoclam@baclieu.gov.vn
197 Nguyễn Thị Huyền Trân trannth@baclieu.gov.vn
198 Ngô Đông Khánh dongkhanh@baclieu.gov.vn
199 Nguyễn Mỹ Âu aunm@baclieu.gov.vn
200 Nguyễn Minh Tân minhtan@baclieu.gov.vn
201 Lê Thị Tiền Trân tranltt@baclieu.gov.vn
202 Nguyễn Trường Danh danhnt@baclieu.gov.vn Chi Nhánh Thành phố
203 Trần A Lón lonta@baclieu.gov.vn
204 Dương Tấn Thiện thiendt@baclieu.gov.vn
205 Quách Thị Hồng Ngọc ngocqth@baclieu.gov.vn
206 Lâm Thụy Mai Trang trangltm@baclieu.gov.vn
207 Nguyễn Thị Tuyết Nhung tuyetnhung@baclieu.gov.vn
208 Phạm Thị Bích Ngọc ngocptb@baclieu.gov.vn
209 Phan Thanh Liêm phanthanhliem@baclieu.gov.vn
210 Phạm Thị Tuyết Anh anhptt@baclieu.gov.vn
211 Trương Thái Hòa truongthaihoa@baclieu.gov.vn
212 Trịnh Kim Trúc kimtruc@baclieu.gov.vn
213 Châu Phước Vinh vinhcp@baclieu.gov.vn
214 Lê Hoàng Nhạc nhaclh@baclieu.gov.vn
215 Phan Chí Đại daipc@baclieu.gov.vn
216 Trần Ngọc Huỳnh Mai maitnh@baclieu.gov.vn
217 Ngô Minh Hưởng huongnm@baclieu.gov.vn
218 Trần Thị Ngọc Cầm camttn@baclieu.gov.vn

Đăng nhập vào thư điện tử

Số lượt xem: 380

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn