Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Công văn số 3325/UBND-KT ngày 14/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 36; phương hướng, nhiệm vụ tuần 37 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 8/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8, 9/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 08 năm 2022 Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7, 8/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập
TT Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
TT Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
Màu chữ Cỡ chữ
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường


Thông tin liên hệ:

- Họ và tên: Giang Dạ Thảo

- Chức vụ:Giám đốc

- Địa chỉ thư điện tử: thaogd@baclieu.gov.vn

Chức năng và Nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

1 Chức năng:

- Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng quan trắc môi trường và hoạt động dịch vụ về kỹ thuật môi trường nhằm phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường của tỉnh.

2 Nhiệm vụ:

- Quan trắc thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh hàng năm, thường xuyên, theo định kỳ, đột xuất và khi được các ngành chức năng yêu cầu, phân công, bao gồm: môi trường không khí, môi trường đất, môi trường vi khí hậu, môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải) và chất thải.

- Quản lý và cung cấp thông tin, dữ liệu về quan trắc môi trường, tham gia nghiên cứu, đề xuất phương án, giải pháp xử lý và bảo vệ môi trường nhằm phục vụ cho công tác quản lý và bảo vệ môi trường của tỉnh.

- Hợp tác với các tổ chức trong nước và quố tế trong hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao năng lực quan trắc môi trường và trình độ khoa học công nghệ về môi trường đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Phối hợp với các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã và cán bộ phụ trách về lĩnh vực môi trường cấp xã, phường, thị trấn để hoàn thành nhiệm vụ chung có liên quan, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Các dịch vụ về kỹ thuật môi trường:

+ Tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản cam kết bảo về môi trường cho chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án phát triển kinh tế - xã hội và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài tỉnh; Thiết kế, xậy dựng hệ thống công trình xử lý chất thải, các biện pháp phòng chống, khắc phục ô nhiễm, sự cố môi trường, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường; Lập quy hoạch, đề án, dự án về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.

+ Thực hiện chương trình giám sát môi trường theo định kỳ hoặc đột xuất cho các đơn vị, cơ sở và khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

+ Điều tra, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực môi trường, tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.

+ Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, công nghệ xử lý môi trường, quy trình sản xuất sạch hơn, các mô hình tái chế, tái sử dụng chất thải và các tiến bộ khoa học công nghệ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

+ Tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ về quan trắc môi trường, giám sát và vận hành hệ thống công trình xử lý chất thải, khắc phục ô nhiễm môi trường cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

+ Dịch vụ phân tích, kiểm nghiệm mẫu: không khí, nước, đất và chất thải.

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn