Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Công văn số 3325/UBND-KT ngày 14/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 36; phương hướng, nhiệm vụ tuần 37 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 8/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8, 9/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 08 năm 2022 Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7, 8/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập
TT Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
TT Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
Màu chữ Cỡ chữ
Trung tâm KTTNMT

 Thông tin liên hệ:

- Họ và tên: Huỳnh Chí Nhiệm

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0943.295.294

 

Chức năng và Nhiệm vụ của Trung tâm KTTNMT:

1. Chức năng:

·   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng thực hiện chức năng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hoạt động đo đạc và bản đồ trên bảy (07) nội dung theo giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 157 do Cục đo đạc và bản đồ cấp; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lập dự án đầu tư, tham gia sản xuất kinh doanh và thực hiện các dịch vụ về Tài nguyên và Môi trường.

·   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp về tổ chức bộ máy, về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Nhiệm vụ:

·   Thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đo đạc và bản đồ theo giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lập dự án đầu tư và các dịch vụ về Tài nguyên và Môi trường. Ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến về tài nguyên và môi trường.

·   Xây dựng kế hoạch, lập các dự án trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, kiểm tra kỹ thuật đo đạc cho các tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

·   Tổ chức quản lý viên chức, người lao động làm việc tại đơn vị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao và thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho viên chức và người lao động trong đơn vị.

·   Thực hiện chế độ báo cáo với Sở Tài Nguyên và Môi Trường theo quy định hiện hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực và công tác được giao.

·   Thực hiện ký kết các hợp đồng và được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ về các lĩnh vực lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc bản đồ, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lập dự án đầu tư và dịch vụ Tài Nguyên và Môi Trường.

·   Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp xã, huyện và tỉnh.

·   Được tham gia sản xuất - kinh doanh và thực hiện các dịch vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các quy định pháp luật. Sử dụng các nguồn kinh phí đúng chính sách, chế độ quy định đối với đơn vị sự nghiệp có thu, tự cân đối 100% theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006, Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với sự nghiệp có thu, Thông tư 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007.

Chủ động liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội phù hợp với khả năng, lĩnh vực chuyên môn của đơn vị và không trái quy định của pháp luật.

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn