Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Công văn số 3325/UBND-KT ngày 14/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 36; phương hướng, nhiệm vụ tuần 37 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 8/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8, 9/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 08 năm 2022 Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7, 8/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập
Quyết định thành lập
Quyết định thành lập
Màu chữ Cỡ chữ
Quyết định thành lập

ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TỈNH BẠC LIÊU                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số: 19/2003/QĐ-UBND                             Bạc Liêu, ngày 09 tháng 7 năm 2003
 
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH BẠC LIÊU
V/v Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND
tỉnh Bạc Liêu
----------------
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
            - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;
            - Căn cứ Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
            - Căn cứ Công văn số 978/BNV- TCBC ngày 13/5/2003 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 45/2003/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ;
            - Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh tại Tờ trình số 22/TT-TCCQ ngày 24/06/2003,
QUYẾT ĐỊNH:
            Điều 1. Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu, trên cơ sở hợp nhất tổ chức Sở Địa chính và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
           Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.
            Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
            Điều 2. Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành soạn thảo những qui định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Ban tổ chức chính quyền tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.
            - Căn cứ tinh thần Công văn số 978/BNV- TCBC ngày 13/5/2003 của Bộ Nội vụ, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức - biên chế, hồ sơ - tài liệu, tài chính, tài sản và trang thiết bị trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và môi trường từ các Sở có liên quan nêu tại Điều 1 về Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp nhận quản lý.
            Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND- UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công nghiệp, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quyết định thi hành.
            Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:                                                                      TM. UBND TỈNH BẠC LIÊU
- Như Điều 3;                                                                              CHỦ TỊCH
- CT (để biết);
- Lưu VP (TG-72).                                                             (đã ký)
 
                                                                                                    Cao Anh Lộc 

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn