Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin hoạt động
Kết quả công tác tuần 06; phương hướng, nhiệm vụ tuần 07 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (24/02/2021)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 06 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Triển khai thực hiện Công văn số 525/UBND-KGVX ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, ...
Kết quả công tác tuần 04; phương hướng, nhiệm vụ tuần 05 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (02/02/2021)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 04 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Triển khai thực hiện Công văn số 199/UBND-KGVX ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XIII ...
Kết quả công tác tuần 03; phương hướng, nhiệm vụ tuần 04 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (26/01/2021)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 03 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh: Tình hình thực hiện dự án tổng thể (điều chỉnh) xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015 - 2018 tỉnh Bạc Liêu; về việc đăng ký vào chương ...
Kết quả công tác tuần 51; phương hướng, nhiệm vụ tuần 52 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (22/12/2020)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 51 1. Văn phòng Sở Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường. 2. Thanh tra Sở Tiếp công dân thường xuyên 06 lượt (06 người); tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020 ...
Kết quả công tác tuần 50; phương hướng, nhiệm vụ tuần 51 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (16/12/2020)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 50 1. Văn phòng Sở Báo cáo Sở Tư pháp kết quả công tác pháp chế ngành tài nguyên và môi trường năm 2020; Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 ngành tài nguyên và môi trường. Triển khai các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc thực hiện ...
Kết quả công tác tuần 46; phương hướng, nhiệm vụ tuần 47 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (16/11/2020)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 46 1. Văn phòng Sở Lập văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý dự thảo Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh và Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND cấp huyện. 2. Thanh ...
Kết quả công tác tuần 45; phương hướng, nhiệm vụ tuần 46 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (10/11/2020)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 45 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; Báo cáo UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý ...
Kết quả công tác tuần 44; phương hướng, nhiệm vụ tuần 45 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (03/11/2020)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 44 1. Văn phòng Sở Triển khai rà soát nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, vượt khung, thâm niên nghề 06 tháng cuối năm 2020 đối với công chức, viên chức, người lao động của cơ quan. 2. Thanh tra Sở Tiếp công dân thường xuyên: 01lượt (01 ...
Kết quả công tác tuần 43; phương hướng, nhiệm vụ tuần 44 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (27/10/2020)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 43 1. Văn phòng Sở Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh kết quả rà soát, thống kê, đề xuất danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch Vụ công tỉnh Bạc Liêu; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tiến độ thực hiện công trình phần việc chào mừng Đại hội Đại ...
Kết quả công tác tuần 42; phương hướng, nhiệm vụ tuần 43 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (20/10/2020)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 42 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh: Thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện một số công việc tích hợp, cung cấp ...

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn