Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội thảo trực tuyến “Tham vấn các mô hình ưu tiên trong kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do UBND tỉnh ban hành Kết quả công tác tuần 12; phương hướng, nhiệm vụ tuần 13 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 11; phương hướng, nhiệm vụ tuần 12 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 20 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bạc Liêu Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường Thẩm định đề cương nhiệm vụ: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2023 Kết quả công tác tuần 08; phương hướng, nhiệm vụ tuần 09 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 07; phương hướng, nhiệm vụ tuần 08 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin tức - Sự kiện
Kết quả công tác tuần 12; phương hướng, nhiệm vụ tuần 13 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (29/03/2023)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 12 1. Văn phòng Sở Báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2023; báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2023. Dự thảo Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng ...
Kết quả công tác tuần 11; phương hướng, nhiệm vụ tuần 12 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (22/03/2023)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 11 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh về việc xin chủ trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính; Kết ...
Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (08/03/2023)
Icon Image
Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 08/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); trong đó, có nội dung giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì ...
Kết quả công tác tuần 08; phương hướng, nhiệm vụ tuần 09 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (28/02/2023)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 08 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh xin chủ trương đề xuất thí điểm ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất một ...
Kết quả công tác tuần 07; phương hướng, nhiệm vụ tuần 08 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (22/02/2023)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 07 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Kế hoạch triển khai thực hiện ...
Kết quả công tác tuần 06; phương hướng, nhiệm vụ tuần 07 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (14/02/2023)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 06 1. Văn phòng Sở Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023; Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành ...
Kết quả công tác tuần 05; phương hướng, nhiệm vụ tuần 06 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (07/02/2023)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 05 1. Văn phòng Sở Báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy kết quả thực hiện việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân từ năm 2018 - 2022. Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh kết quả rà soát, thống kê thủ tục hành chính nội bộ ...
Kết quả công tác tuần 52; phương hướng, nhiệm vụ tuần 01/2023 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (04/01/2023)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 52/2022 1. Văn phòng Sở Báo cáo Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh kết quả thực hiện phát động phong trào thi đua ...
Kết quả công tác tuần 51; phương hướng, nhiệm vụ tuần 52 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (28/12/2022)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 51 1. Văn phòng Sở Báo cáo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2022; báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả kiểm soát thủ tục ...
Kết quả công tác tuần 50; phương hướng, nhiệm vụ tuần 51 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (20/12/2022)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 50 1. Văn phòng Sở Báo cáo Sở Nội vụ về việc xin ý kiến Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về đánh giá, xếp loại đối với các chức danh, chức vụ do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý năm 2022; Sở Nội vụ kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức ...

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn