Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội thảo trực tuyến “Tham vấn các mô hình ưu tiên trong kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do UBND tỉnh ban hành Kết quả công tác tuần 12; phương hướng, nhiệm vụ tuần 13 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 11; phương hướng, nhiệm vụ tuần 12 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 20 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bạc Liêu Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường Thẩm định đề cương nhiệm vụ: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2023 Kết quả công tác tuần 08; phương hướng, nhiệm vụ tuần 09 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 07; phương hướng, nhiệm vụ tuần 08 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội Cựu chiến binh Sở Tài nguyên và Môi trường thăm và tặng quà cho hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn

An error occurred while processing the template.
com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalServiceUtil

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign journalArticleLocalServiceUti... [in template "20097#20125#39460" at line 30, column 1]
----
1<script src="https://sp.zalo.me/plugins/sdk.js"></script> 
2<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/lightgallery/1.2.19/css/lightgallery.min.css"> 
3<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/lightgallery/1.2.19/js/lightgallery-all.min.js"></script> 
4<script> 
5$(document).ready(function(){	 
6	//slider bgbox_slider_hoatdong 
7	try	{ 
8			$('#chitiet_chitiet').find('img').each(function(){ 
9				$(this).wrap( "<a data-src='"+this.src+"' href='"+this.src+"' class='ls'></a>" ); 
10	}); 
11	$('#chitiet_tin').lightGallery({ 
12		selector: '.ls' 
13	}); 
14		 
15	}catch(err){}	 
16}); 
17 
18</script> 
19<!-- 
20 
21 
22<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
23 
24 
25<#assign assetEntryQueryService = objectUtil('com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalServiceUtil')> 
26 
27<#assign assetEntryQuery = objectUtil('com.liferay.asset.kernel.service.persistence.AssetEntryQuery')> 
28 
29 
30<#assign journalArticleLocalServiceUtil = objectUtil('com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalServiceUtil')> 
31 
32 
33 
34 <#assign attrs =renderRequest.getAttributeNames()> 
35 <#assign attName ='LIFERAY_SHARED_LAYOUT_ASSET_ENTRY'> 
36 <#list attrs as item> 
37   <#assign attrText =renderRequest.getAttribute(item)> 
38   <p style="color:red">${item}</p> 
39    
40    <#if attName==item> 
41     <#assign entry = attrText> 
42    </#if> 
43     
44     <#if item=='PORTLET_ID'> 
45      <#assign porlet_id = attrText> 
46    </#if> 
47    <#if item=='ASSET_PUBLISHER_HELPER'> 
48      <#assign assetPublisherHelper = attrText> 
49      ${attrText} 
50    </#if> 
51 </#list> 
52 <#if entry??> 
53 
54 <#else> 
55	<#assign journalArticleId = .vars['reserved-article-id'].data> 
56	<#assign journalArticleLongId = getterUtil.getLongStrict(journalArticleId)> 
57	<#assign groupid = themeDisplay.getScopeGroupId()> 
58	<#assign journalArticle = journalArticleLocalServiceUtil.fetchArticle(groupid,journalArticleId)> 
59	<#assign entry = assetEntryQueryService.getEntry("com.liferay.journal.model.JournalArticle",journalArticle.getResourcePrimKey())> 
60   
61 </#if> 
62 <#if entry??> 
63  var countxx= ${ entry.getViewCount()}; 
64  var eID=${entry.getEntryId()};  
65   
66  <#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() 
67    aEntry=	assetEntryQueryService.getAssetEntry(entry.getEntryId()) 
68		entryTitle = assetRenderer.getTitle(locale) 
69		entrySumary = entry.getSummary(locale) 
70	  entryPublishDate="" 
71 
72		entryCount= entry.getViewCount() 
73		cats= entry.getCategories()  
74		sizeCat= cats?size 
75		sizeCatID= 	entry.getCategoryIds()?size 
76		sizeC= 0  
77		strCat = '' 
78		eid=	entry.getEntryId()> 
79		 var countxx= ${ aEntry.getViewCount()}; 
80		 var sizeCatID=${sizeCatID}; 
81		 var sizeCatID=${sizeCat}; 
82		 <#if entry.getPublishDate()??> 
83			<#assign pDate = dateUtil.parseDate('yyyy-MM-dd HH:mm:ss', entry.getPublishDate()?datetime?iso("GMT+07")?split("T")[0] + " "+entry.getPublishDate()?datetime?iso("GMT+07")?split("T")[1]?split("-")[0],locale ) 
84			entryPublishDate = dateUtil.getDate(pDate, 'EEE, dd/MM/yyyy, HH:mm', locale)> 
85		</#if> 
86		<#assign docXml = saxReaderUtil.read(entry.getAssetRenderer().getArticle().getContent())> 
87    <#assign fieldVal = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='doctinbai']/dynamic-content/text()")> 
88 
89	${assetEntryQuery.setAllCategoryIds(entry.getCategoryIds())} 
90	${assetEntryQuery.setOrderByCol1('publishDate') } 
91	${assetEntryQuery.setPublishDate(entry.getPublishDate()) } 
92	${assetEntryQuery.setEnd(10) } 
93	${assetEntryQuery} 
94	<#assign teste = assetEntryQueryService.getEntries(assetEntryQuery)> 
95 
96 
97	<#if cats?has_content> 
98		<#list cats as cat> 
99			<#assign sizeC=sizeC+1 
100			strCat= strCat+ cat.getName()> 
101			 <#if sizeC<sizeCat> 
102				 <#assign strCat= strCat+ '|'> 
103			 </#if> 
104			  
105		</#list> 
106	</#if> 
107 
108	<@liferay_asset["asset-categories-summary"] 
109					className=entry.getClassName() 
110					classPK=entry.getClassPK() 
111					portletURL=renderResponse.createRenderURL() 
112				/> 
113		 
114</#if>		 
115		 
116 --> 
117 
118<style> 
119#portlet_${porlet_id} .asset-full-content > div:nth-child(1) 
120
121  display:none; 
122
123#portlet_${porlet_id} .asset-full-content > .metadata-author 
124
125  display:none; 
126
127#portlet_${porlet_id} .asset-full-content > .asset-anchor,#portlet_${porlet_id} .separator,#portlet_${porlet_id} .asset-details 
128
129  display:none; 
130
131 
132.bgbox_detail{overflow: hidden;} 
133.bgchitiethd{border-bottom: 1px solid #dcdcdc; padding: 5px 0px; margin-bottom: 10px;font-weight: bold; font-size: 15px;} 
134.bgchitiethd_body{text-align:right;} 
135.chitiet_chucnangdoc text{margin-left:15px;} 
136 
137.chitiet_tieude,.chitiet_tomtat{margin-bottom:10px;} 
138.chitiet_tieude{font-size:24px;font-weight: 700;color:#029ae6;line-height: 32px;} 
139.chitiet_thoigian{color:#666666;font-size:12px;} 
140.chitiet_tomtat{font-weight:bold;} 
141.chitiet_chucnangduoi div{margin-left:10px;float:left;} 
142.chitiet_chucnangduoi div img{height:20px;} 
143 
144.breadcrumb{margin:0px;padding:0px;} 
145.breadcrumb li{margin-right:10px;} 
146.breadcrumb li a{color:#333; font-size: 14px;font-weight:bold;} 
147 
148.chitiet_tindadua_hd{border-bottom:1px solid #029ae6;font-size:15px;font-weight:bold; text-transform: uppercase;padding: 5px 0px; margin-bottom: 15px;} 
149ul.chitiet_tindadua_body{padding: 0px; margin: 0px;} 
150.chitiet_tindadua_title a{ 
151	background: url("/documents/20121/494026/icon-red.png") no-repeat 0px 12px; 
152	padding: 5px 0px 5px 15px;color:#333; font-size: 14px; display: inline-block;} 
153 
154#article-button-voice-start-id-cms{} 
155#article-button-voice-start-id-cms[value="2"]{background:url('/documents/20121/494026/dung.png') no-repeat center center;width:77px;height:17px;display: inline-block;cursor: pointer;} 
156#article-button-voice-start-id-cms[value="1"]{background:url('/documents/20121/494026/doc.png') no-repeat center center;width:72px;height:17px;display: inline-block;cursor: pointer;} 
157.chitiet_luotxem .view-count-info{color:#333;} 
158#tableforprint .Table{width:100%!important;} 
159</style> 
160<script src="/documents/20121/494023/jscolor.min.js"></script> 
161 
162<div class="bgbox_detail"> 
163	 
164	<div class="bg_titlecate bgchitiethd_cat" style="margin-bottom:5px;"><#attempt> 
165						${strCat} 
166					<#recover> 
167					</#attempt></div> 
168			 
169	<div class="row bgchitiethd"> 
170		 
171			<div class="col-md-5 bgchitiethd_cat"> 
172				<#if entryPublishDate?has_content> 
173		<div id="chitiet_thoigian" class="chitiet_thoigian">${entryPublishDate 
174		?replace('Sun','Chủ nhật') 
175		?replace('Mon','Thứ hai') 
176		?replace('Tue','Thứ ba') 
177		?replace('Wed','Thứ tư') 
178		?replace('Thu','Thứ năm') 
179		?replace('Fri','Thứ sáu') 
180		?replace('Sat','Thứ bảy')} </div> 
181		</#if> 
182			</div> 
183			 
184			<div class="col-md-7 bgchitiethd_body" > 
185				<div class="chitiet_chucnang chitiet_chucnangdoc " > 
186										 
187						<#if fieldVal?has_content> 
188			        <text > 
189							  <span data-src='${fieldVal}' onclick="StartListen(this)" value="1" id="article-button-voice-start-id-cms" title="Đọc"></span> 
190					  	</text> 
191			      </#if>				 
192					   
193					 
194						 
195					<text>Màu chữ  
196						<input class="jscolor {valueElement: 'color_value'}" type="image" src="/documents/20121/494026/icon_mauchu.png" id="color_value" onchange="changeColor()" style="margin-left: 1px;cursor:pointer;" autocomplete="off"> 
197					</text> 
198					 
199					<text>Cỡ chữ 
200						<a class="font-button minus" style="cursor:pointer;" ><img src="/documents/20121/494026/FontTSmall.png"></a> 
201						<a class="font-button plus" style="padding-left: 6px;cursor:pointer;"><img src="/documents/20121/494026/FontTLage.png" ></a> 
202					</text> 
203				</div> 
204			</div> 
205		 
206	</div> 
207	 
208	<div id="chitiet_tin" class="chitiet_tin" style="overflow: hidden; text-align: justify"> 
209					 
210		 
211		<div id="chitiet_tieude" class="chitiet_tieude "><#attempt>${entryTitle}<#recover></#attempt></div>		 
212				 
213		<!--<#if entrySumary?has_content><div id="chitiet_tomtat" class="chitiet_tomtat option_toolbar">${entrySumary}</div></#if>--> 
214		 
215		<div id="chitiet_chitiet" class="chitiet_chitiet option_toolbar">${Detail.getData()}</div> 
216		 
217		 
218		<div class="chitiet_file"> 
219			<#if FileAttach.getSiblings()?has_content> 
220			 
221			<#assign cfile = 0> 
222				<#list FileAttach.getSiblings() as cur_FileAttach> 
223			 
224					<#if cur_FileAttach.getData()?has_content> 
225					  <#assign cfile += 1> 
226					</#if> 
227				</#list> 
228			  	<#if (cfile>0)> 
229			  	 
230			  	</#if> 
231				<#list FileAttach.getSiblings() as cur_FileAttach> 
232			    <#assign mota = "Tải nội dung tại đây"> 
233					<#if cur_FileAttach.getData()?has_content> 
234				    <#if cur_FileAttach.getChild('FileAttachDesc').getData()?has_content> 
235				     <#assign mota = cur_FileAttach.getChild('FileAttachDesc').getData()> 
236					  </#if> 
237					<a href="${cur_FileAttach.getData()}" target="_blank"> 
238						${mota} 
239					</a> 
240					</#if> 
241				</#list> 
242			</#if> 
243		</div> 
244		<div class="chitiet_chucnangk option_toolbar"> 
245			 
246			<div class="chitiet_luotxem" style="float:left;"> 
247				<p><span style="float:left">Số lượt xem:</span> 
248					<span style="padding-left:3px; float:left" id="luotxemId"><#if entryCount?has_content>${entryCount}</#if></span> 
249				<p> 
250			</div> 
251			 
252			<div id="chitiet_nguon" class="chitiet_nguon bgtin_source" style="float:right;"><p>${Source.getData()}<p></div> 
253		</div> 
254		 
255		 
256			 
257		<div class="chitiet_chucnangduoi" style="clear: both;float:right;"> 
258								 
259				<div class="chitiet_face" onclick="$('.taglib-social-bookmark-facebook').click()" style="cursor:pointer;"><img src="/documents/20121/494026/icon_f.png"/></div> 
260				<div class="chitiet_tw" onclick="$('.taglib-social-bookmark-twitter').click()" style="cursor:pointer;"><img src="/documents/20121/494026/icon_tw.png"/></div> 
261				<div class="zalo-share-button" id="zalo-share-button" data-oaid="784550885158924319" data-layout="2" data-color="blue" data-customize=false></div> 
262				 
263				 
264				<div class="chitiet_in" ><a href="javascript: print();"><img src="/documents/20121/494026/icon_in.png"/></a></div> 
265				 
266		</div> 
267	  <#if fieldVal?has_content> 
268  		<audio style="display:none" id="myAudio" controls=""> 
269  			<source id="idAudi" src="${doctinbai.getData()}" type="audio/mpeg"> 
270  		</audio> 
271		</#if>	 
272	</div> 
273	<#if teste?has_content> 	 
274		<div class="chitiet_tindadua" style="clear:both;margin:10px 0px;"> 
275			<div class="chitiet_tindadua_hd">Tin đã đưa</div> 
276			<ul class="chitiet_tindadua_body"> 
277				 
278				<#list teste as test> 
279  				<#if (test.getEntryId()!=entry.getEntryId())> 
280					 
281				  <#assign assetRendererNew = test.getAssetRenderer() 
282				  viewURL = ""> 
283			    <#attempt> 
284					<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, test) 
285					viewURL = $renderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) 
286
287				 <#recover> 
288					<#attempt> 
289					 <#if (themeDisplay.getURLCurrent()?contains("/"+themeDisplay.getScopeGroupName()+"/"))>	  
290						<#assign viewURL = '/web/'+themeDisplay.getScopeGroupName()+"/-/"+test.getAssetRenderer().getUrlTitle() >	 
291					 <#else> 
292					 <#assign viewURL = '/-/'+test.getAssetRenderer().getUrlTitle() >					  
293					 </#if> 
294					<#recover>					 
295					</#attempt> 
296				 </#attempt>  
297				 <li class="chitiet_tindadua_title"><a href="${viewURL}">${htmlUtil.escape(assetRendererNew.getTitle(locale))}<span class="chitiet_tindaduatg"> <#if test.getPublishDate()??> 
298  <#assign pDateNew = dateUtil.parseDate('yyyy-MM-dd HH:mm:ss', test.getPublishDate()?datetime?iso("GMT+07")?split("T")[0] + " "+test.getPublishDate()?datetime?iso("GMT+07")?split("T")[1]?split("-")[0],locale )> 
299		(${dateUtil.getDate(pDateNew, 'dd/MM/yyyy', locale)}) 
300</#if></span></a></li> 
301</#if> 
302				</#list> 
303			</ul> 
304		</div> 
305	</#if> 
306</div> 
307 
308 
309 
310<script> 
311 
312function print() { 
313    new_win = window.open("", "win1", "width=800, height=640,scrollbars=1"); 
314    new_win.document.write('<div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"><a target="" title="" href="javascript: window.print();" style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: red; text-decoration: none;">[In trang này]</a></div>'); 
315    new_win.document.write('<div id="divcopy">');   
316    new_win.document.write('<div style="font-weight:bold;padding:10px 0px;">'+$('#chitiet_tieude').html()+'</div>'); 
317		new_win.document.write($('#chitiet_thoigian').html());	 
318		new_win.document.write($('#chitiet_tomtat').html());	 
319		new_win.document.write($('#chitiet_chitiet').html());		 
320    new_win.document.write($('#chitiet_nguon').html()); 
321    new_win.document.write('<hr style="clear:bold;"/>'); 
322    new_win.document.write('<div>Nguồn: www.baclieu.gov.vn</div>'); 
323    new_win.document.write('</div>'); 
324    new_win.document.close(); 
325    new_win.focus(); 
326
327 
328 
329function changeColor(){ 
330			var color = $('#color_value').val(); 
331			$('.option_toolbar p').css("color", "#"+color); 
332			$('.option_toolbar span').css("color", "#"+color); 
333
334$(function () { 
335		  $(".font-button").bind("click", function () { 
336		    var size = parseInt($('.option_toolbar').css("font-size")); 
337		    if ($(this).hasClass("plus")) { 
338		      size = size + 2; 
339		    } else { 
340		      size = size - 2; 
341		      if (size <= 10) { 
342		        size = 10; 
343
344
345				$('.option_toolbar').css("font-size", size); 
346		         $('.option_toolbar p').css("font-size", size); 
347		         $('.option_toolbar span').css("font-size", size); 
348                 $('.option_toolbar strong').css("font-size", size); 
349                 $('.option_toolbar a').css("font-size", size); 
350			}); 
351			jscolor.installByClassName('jscolor') 
352		}); 
353		 
354</script> 
355 
356<script> 
357 
358function StartListen() { 
359var myAudio = document.getElementById("myAudio"); 
360  if ($("#article-button-voice-start-id-cms").attr("value") == 1) { 
361  $("#article-button-voice-start-id-cms").attr("value", "2"); 
362  $("#article-button-voice-start-id-cms").attr("title", "Dừng"); 
363   myAudio.play(); 
364
365  else 
366  if ($("#article-button-voice-start-id-cms").attr("value") == 2) { 
367  $("#article-button-voice-start-id-cms").attr("value", "1"); 
368  $("#article-button-voice-start-id-cms").attr("title", "Đọc"); 
369  myAudio.pause(); 
370
371 
372
373 
374function StopListen() { 
375 $("#article-button-voice-start-id-cms").attr("value", "1"); 
376 myAudio.pause() 
377}; 
378 
379document.onkeyup=function(e){ 
380  if (e.keyCode == 83){ 
381		StartListen();  
382
383	if (e.keyCode == 80){ 
384		StopListen();  
385
386
387 
388</script> 
389 
390<script> 
391try 
392
393	var luotxem = $(".metadata-author").html().replace("Views", "").replace("View", ""); 
394	$("#luotxemId").html(luotxem); 
395}catch(e){} 
396 
397 $("#zalo-share-button").attr('data-href',location.href); 
398</script> 

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn