Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chính phủ quy định chi tiết 8 vấn đề của Luật TNMT biển, hải đảo

Tài nguyên Biển
Thứ tư, 29/06/2016, 13:23
Màu chữ Cỡ chữ
Chính phủ quy định chi tiết 8 vấn đề của Luật TNMT biển, hải đảo

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Nghị định bao gồm 10 chương 71 điều, quy định chi tiết Điều 11, Điều 14, Điều 22, Điều 23, Điều 25, Điều 29, Điều 36; khoản 1 Điều 40; khoản 3 Điều 54; khoản 2 Điều 58; khoản 4 Điều 60; khoản 3 Điều 76 của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Đối tượng áp dụng của Nghị định là cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam.

Theo đó, Nghị định đã quy định chi tiết 8 nhóm nội dung của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bao gồm:

Một là, quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Hai là, quy định về phạm vi vùng bờ; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.

Ba là, quy định về chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Bốn là, quy định về hành lang bảo vệ bờ biển, hạn chế các hoạt động trong hàng lang bảo vệ bờ biển.

Năm là, quy định về việc phân loại đối với các hải đảo.

Sáu là, quy định về việc xác định và thông báo về khu vực hạn chế hoạt động để ưu tiên cho hoạt động cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố.

Bảy là, quy định về việc cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi giấy phép nhận chìm ở biển; danh mục vật, chất được nhận chìm ở biển.

Tám là, quy định về cơ chế phối hợp trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Bên cạnh những quy định trên, Nghị định còn quy định chi tiết mẫu các văn bản trong hồ sơ đề xuất các dự án, đề án, nhiệm vụ đưa vào chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, trả lại, thu hồi giấy phép nhận chìm ở biển.

Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/3/2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo và Quyết định số 23/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 khi Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo có hiệu lực.

Như vậy, Nghị định này và Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết việc cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam đã tạo nền tảng quan trọng để triển khai Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo vào cuộc sống.

Theo Hoàng Nhất Thống – monre.gov.vn

 

Số lượt xem: 337

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn