Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017

Năm 2017
Thứ hai, 17/04/2017, 15:42
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2017. Ngày 14 tháng 4 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành  Kế hoạch số 20/KH-STNMT về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường với mục đích: Xem xét, đánh giá hoạt động thi hành pháp luật tại cơ quan, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập và hạn chế trong việc triển khai thực hiện pháp luật về tài nguyên và môi trường, những vấn đề có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường, đảm bảo cho pháp luật được thi hành, thống nhất, nghiêm minh, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. 

Theo đó bám sát Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2017. Gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

Xác định rõ nội dung cụ thể, trọng tâm về công tác theo dõi thi hành pháp luật và trách nhiệm của các phòng, chi cục, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, tránh trùng lắp, chồng chéo; huy động công chức, viên chức, người lao động cơ quan tham gia vào công tác theo dõi thi hành pháp luật. Cũng theo kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường xác định 4 nội dung cần thực hiện trong năm 2017 đó là:

            - Thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý của Sở, trong đó tập trung theo dõi tình hình các quy định của pháp luật nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật, tiến hành xem xét đánh giá: Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản; Tính khả thi của văn bản, đảm bảo các điều kiện cho công tác theo dõi thi hành pháp luật, tiến hành xem xét đánh giá theo các tiêu chí sau: Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật; Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho công tác thi hành pháp luật; Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

            - Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý của Sở, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Rà soát, tổng hợp, xây dựng Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực đất đai liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

            - Điều tra, khảo sát, tiếp nhận, thu thập, phân loại thông tin, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng thời xem xét, nghiên cứu, kiểm tra, đối chiếu lại phản ánh, kiến nghị và tham mưu cho Lãnh đạo Sở xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin trước khi sử dụng để đánh giá tình hình thi hành pháp luật.

Ngọc ThanhVăn phòng Sở

 

Số lượt xem: 408

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn