Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021

Năm 2017
Thứ năm, 17/08/2017, 08:41
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021

Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2017 – 2021. Ngày 16 tháng 8 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 37/KH-STNMT về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021, tập trung những nhiệm vụ chủ yếu đó là:

1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

3. Rà soát, phân công, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các phòng, chi cục, đơn vị bảo đảm có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu, am hiu pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tốt; chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Sở đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng theo lĩnh vực quản lý của ngành.

4. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin:

Tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; an ninh quốc phòng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; an toàn giao thông; về cải cách hành chính; về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

 Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Ưu tiên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của Sở, thông qua các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn,  họp báo và trong hoạt động chuyên môn của phòng, chi cục, đơn vị; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, ưu tiên hình thức tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, Cổng thông tin điện tử của Sở.

Với yêu cầu - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được triển khai thường xuyên, thiết thực; nhân rộng những mô hình hay, cách thức có hiệu quả, chọn lọc các giải pháp tốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho giai đoạn tiếp theo; nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được lựa chọn phù hợp với từng nhóm đối tượng; tuyên truyền, phổ biến phải có trọng tâm, trọng điểm, gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các phòng, chi cục, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngọc ThanhVăn phòng Sở

 

Số lượt xem: 453

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn