Kết quả công tác tuần 52; phương hướng, nhiệm vụ tuần 01/2023 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất đối với Công ty Duyên Hải Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 51; phương hướng, nhiệm vụ tuần 52 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 12/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 11/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 12/2022 và 01/2023 tại các Trạm quan trắc quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 50; phương hướng, nhiệm vụ tuần 51 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TẬP HUẤN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU Kết quả công tác tuần 49; phương hướng, nhiệm vụ tuần 50 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội nghị toàn quốc Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII Tập huấn Hướng dẫn vận hành và bảo trì thiết bị quan trắc tự động mực nước dưới đất do Dự án IGPVN tổ chức
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 50; phương hướng, nhiệm vụ tuần 51 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 20/12/2022, 07:21
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 50; phương hướng, nhiệm vụ tuần 51 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 50

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Nội vụ về việc xin ý kiến Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về đánh giá, xếp loại đối với các chức danh, chức vụ do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý năm 2022; Sở Nội vụ kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên 03 lượt (03 người). Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất 01 tổ chức (huyện Phước Long). Báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy kết quả thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Quy định số 11 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Thông báo tình hình khí tượng, thuỷ văn và độ mặn trong môi trường nước mặt tại 8 điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh đến các sở, ngành, đơn vị có liên quan và phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông tin rộng rãi đến người dân trong tỉnh. Trình UBND tỉnh phê duyệt 04 hồ sơ về tài nguyên nước của các công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh. Báo cáo Cục Quản lý Tài nguyên nước về tình hình công tác quản lý tài nguyên nước tỉnh Bạc Liêu năm 2022. Tham gia Đoàn kiểm tra của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam kiểm tra thực địa khu vực biển do Công ty Cổ phần Super Wind Energy Công Lý Bạc Liêu xin giao để thực hiện nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn III.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để bồi thường thực hiện dự án đầu tư tuyến đường từ thị trấn Phước Long đi Ba Đình trên địa bàn huyện Phước Long; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Cường thuê đất tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, diện tích 1.212,6m2. Báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ và rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm đất muối giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn Tổng Công ty Điện lực Miền Nam - TNHH về thủ tục đất đai, môi trường để triển khai thực hiện Trạm 110KV Ngan Dừa và đường dây đấu nối trạm 110KV Ngan Dừa. Phối hợp Công an tỉnh về việc góp ý Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đăng tải lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Quản lý đất đai, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Bảo vệ môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; cấp 01 giấy phép môi trường; Báo cáo UBND tỉnh về việc đề xuất các nội dung có liên quan đến 02 nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2022. Thông báo hủy gói thầu số 1 Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2022 (lần 02); thông báo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh về thời gian, nội dung làm việc, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở. Tổ chức thẩm định 01 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 2.982 hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 1.394 hồ sơ; còn 1.588 hồ sơ đang trong thời gian xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 217 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 51

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất nội dung xây dựng dự thảo Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

2. Thanh tra Sở

Báo cáo UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát việc xử lý, giải quyết khiếu kiện về nhà, đất liên quan tôn giáo. Tiếp tục xác minh vụ khiếu nại của công dân (thành phố Bạc Liêu); Tổ chức đối thoại với công dân (huyện Đông Hải).

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Thông báo tình hình khí tượng, thuỷ văn và chất lượng môi trường nước mặt tháng 12/2022 tại 8 điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh đến các sở, ngành, đơn vị có liên quan và phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông tin rộng rãi đến người dân trong tỉnh. Trình UBND tỉnh 06 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; giao khu vực biển của Công ty Cổ phần năng lượng Bắc Phương; ban hành văn bản chỉ đạo kiểm tra, quản lý tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh về việc thu hồi đất đối với Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh quản lý tại dự án khu dân cư giáp khu tái định cư Bến xe - Bộ đội biên phòng (Khu dân cư Tràng An) phường 7, thành phố Bạc Liêu và giao đất làm nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Lập văn bản gửi Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất lập lại phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 03 dự án trên địa bàn tỉnh.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án cải tạo 20 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bạc Liêu; Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2022 (đợt 3). Tiếp tục khảo sát và làm việc với các cơ sở trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ môi trường năm 2022.

 

Số lượt xem: 52

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn