Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định viên chức Lãnh đạo HỘI THẢO GIỚI THIỆU SỔ TAY TÀI NGUYÊN NƯỚC DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ DOANH NGHIỆP Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 06 năm 2022 Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 6/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 5/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 6, 7/2022 tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Góp ý dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Đại hội Chi bộ Công nghệ thông tin lần thứ VII Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 5/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 4/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 5, 6/2022 tại các trạm quan trắcQuốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 4/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 5, 6/2022 tại các trạm quan trắcQuốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tài nguyên nước
Thứ tư, 15/06/2022, 21:07
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 4/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 5, 6/2022 tại các trạm quan trắcQuốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Theo bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 4/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 5, 6/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1); xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020) và phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030) như sau:

I. Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 4 năm 2022

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,2m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -6,06m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020) và sâu nhất là -12,13m tại phường 7, TP.Bạc Liêu (Q597020M1).

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,15m tại phường 1, TX. Giá Rai (Q609030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -14,05m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632040) và sâu nhất là -16,29m tại phường 1, TX. Giá Rai (Q609040).

3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,21m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632040) và giá trị dâng cao nhất là 0,06m tại phường 7, TP. Bạc Liêu (Q597040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -14,02m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632040) và sâu nhất là -16,35m tại phường 1, TX. Giá Rai (Q609040).

4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,22m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632050). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -14,05m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632050) và sâu nhất là -15,22m tại phường 7, TP. Bạc Liêu (Q597050).

5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,21m tại phường 1, TX Giá Rai (Q609060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,36m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632060) và sâu nhất là -14,76m tại phường 7, TP.Bạc Liêu (Q59704TM1).

Bảng 1. Tổng hợp độ sâu mực nước tháng 4/2022 (m)

Stt

Công trình

Vị trí

Mực nước (m)

Nông nhất

Sâu nhất

Trung bình

I

Tầng chứa nước qp3

1

Q597020M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-12,12

-12,15

-12,13

2

Q632020

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-5,97

-6,09

-6,06

II

Tầng chứa nước qp2-3

1

Q597030M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-14,92

-15,22

-15,07

2

Q609030

Phường 1, thị xã Giá Rai

-16,10

-16,41

-16,27

3

Q632030

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,90

-14,17

-14,04

III

Tầng chứa nước qp1

1

Q597040

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-15,33

-15,64

-15,50

2

Q609040

Phường 1, thị xã Giá Rai

-16,26

-16,44

-16,33

3

Q632040

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,92

-14,09

-14,01

IV

Tầng chứa nước n22

1

Q597050

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-15,08

-15,33

-15,21

2

Q609050

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,83

-15,01

-14,94

3

Q632050

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,85

-14,16

-14,03

V

Tầng chứa nước n21

1

Q59704TM1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-14,74

-14,78

-14,76

2

Q609060

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,45

-14,68

-14,59

3

Q632060

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,21

-13,46

-13,35

II. Dự báo mực nước dưới đất tháng 5, 6/2022

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng.

3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1).

Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng, hạ.

Bảng 2. Tổng hợp độ sâu mực nước dự báo (m)

STT

Công trình

Vị trí

Mực nước dự báo

Ngày xuất hiện mực nước sâu nhất

Nông nhất

Sâu nhất

Trung bình

I

Tầng chứa nước qp3

1

Q597020M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-12,04

-12,24

-12,15

24/05/2022

2

Q632020

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-6,04

-6,11

-6,08

02/05/2022

II

Tầng chứa nước qp2-3

1

Q597030M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-15,11

-15,29

-15,19

18/05/2022

2

Q609030

Phường 1, thị xã Giá Rai

-16,35

-16,55

-16,45

16/05/2022

3

Q632030

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-14,18

-14,30

-14,22

14/05/2022

III

Tầng chứa nước qp1

1

Q597040

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-15,63

-16,11

-15,84

22/05/2022

2

Q609040

Phường 1, thị xã Giá Rai

-16,41

-16,61

-16,52

23/05/2022

3

Q632040

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-14,09

-14,26

-14,19

12/05/2022

IV

Tầng chứa nước n22

1

Q597050

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-15,21

-15,65

-15,40

26/05/2022

2

Q609050

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,95

-15,23

-15,08

26/05/2022

3

Q632050

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-14,14

-14,34

-14,26

26/05/2022

V

Tầng chứa nước n21

1

Q59704TM1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-14,64

-14,80

-14,71

18/05/2022

2

Q609060

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,60

-14,76

-14,70

26/05/2022

 

Số lượt xem: 36

Vũ Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn