Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 4/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 5/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 19; phương hướng, nhiệm vụ tuần 20 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 04 năm 2022 Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoạt động về nguồn tại Đền thờ Bác, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 3/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 4, 5/2022 Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 4/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường của dự án "NÂNG CÔNG SUẤT TRẠM TRỘN BÊ TÔNG NHỰA NÓNG TỪ 40-50 TẤN/GIỜ LÊN 120 TẤN/GIỜ" Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở thương mại tại phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu của Công ty Cổ phần Vincom Retail Kết quả công tác tuần 15; phương hướng, nhiệm vụ tuần 16 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 12/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 01, 02/2022

Tài nguyên nước
Thứ sáu, 28/01/2022, 10:38
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 12/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 01, 02/2022

Theo bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 12/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 01, 02/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1); xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020) và phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030) như sau:

I. Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 12 năm 2021

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp là 0,14m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -6,04m tại xã Phường 7, TP.Bạc Liêu
(Q597020M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -11,40m tại xã Phước Long,
huyện Phước Long (Q632020).

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế không rõ ràng so
với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,07m tại Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597030M1)
và giá trị dâng cao là 0,21m tại Phường 1, TX Giá Rai (Q609030).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,55m tại xã Phước Long, huyện
Phước Long (Q632030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,57m tại Phường 1,
TX Giá Rai (Q609030).

3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Giá trị dâng cao là là 0,06m tại Phường 1, TX Giá Rai (Q609040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,56m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,78m tại Phường 1, TX Giá Rai (Q609040).

4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng hạ không
đáng kể so với tháng 11. Giá trị dâng cao là 0,14m tại Phường 7, TP Bạc Liêu
(Q597050). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,56m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,47m tại Phường 1, TX Giá Rai (Q609050).

5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11.
Giá trị hạ thấp là 0,09m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632060).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -12,98m tại xã Phước Long, huyện
Phước Long (Q632060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,06m tại Phường 1,
TX Giá Rai (Q609060).

Bảng 1. Tổng hợp độ sâu mực nước tháng 12/2021 (m)

Stt

Công trình

Vị trí

Mực nước (m)

Nông nhất

Sâu nhất

Trung bình

I

Tầng chứa nước qp3

1

Q597020M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-11,36

-11,43

-11,38

2

Q632020

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-5,98

-6,06

-6,03

II

Tầng chứa nước qp2-3

1

Q597030M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,78

-13,99

-13,88

2

Q609030

Phường 1, thị xã Giá Rai

-15,49

-15,63

-15,59

3

Q632030

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,51

-13,57

-13,54

III

Tầng chứa nước qp1

1

Q597040

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-14,29

-14,38

-14,33

2

Q609040

Phường 1, thị xã Giá Rai

-15,65

-15,84

-15,76

3

Q632040

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,51

-13,61

-13,55

IV

Tầng chứa nước n22

1

Q597050

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,95

-14,22

-14,05

2

Q609050

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,42

-14,49

-14,47

3

Q632050

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,55

-13,58

-13,57

V

Tầng chứa nước n21

1

Q59704TM1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,60

-13,67

-13,63

2

Q609060

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,03

-14,11

-14,07

3

Q632060

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-12,94

-13,00

-12,98

II. Dự báo mực nước dưới đất tháng 01, 02/2022

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong tháng 01/2022 và tháng 02/2022 mực nước có xu thế hạ.

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong tháng 01/2022 và tháng 02/2022 mực nước có xu thế hạ.

3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1).

Trong tháng 01/2022 và tháng 02/2022 mực nước có xu thế hạ.

4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Trong tháng 01/2022 và tháng 02/2022 mực nước có xu thế hạ.

5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Trong tháng 01/2022 và tháng 02/2022 mực nước có xu thế dâng tại công trình
Q609060 (Phường 1, TX Giá Rai)
.

Bảng 2. Tổng hợp độ sâu mực nước dự báo (m)

STT

Công trình

Vị trí

Mực nước dự báo

Ngày xuất hiện mực nước sâu nhất

Nông nhất

Sâu nhất

Trung bình

I

Tầng chứa nước qp3

1

Q597020M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-11,44

-11,55

-11,46

25/01/2022

2

Q632020

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-5,95

-6,08

-6,03

28/12/2021

II

Tầng chứa nước qp2-3

1

Q597030M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-14,00

-14,09

-14,05

07/01/2022

2

Q609030

Phường 1, thị xã Giá Rai

-15,47

-15,65

-15,55

23/01/2022

3

Q632030

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,56

-13,70

-13,62

22/01/2022

III

Tầng chứa nước qp1

1

Q597040

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-14,30

-14,68

-14,51

23/01/2022

2

Q609040

Phường 1, thị xã Giá Rai

-15,81

-15,88

-15,85

05/01/2022

3

Q632040

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,54

-13,62

-13,57

26/12/2021

IV

Tầng chứa nước n22

1

Q597050

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,99

-14,27

-14,11

23/01/2022

2

Q609050

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,37

-14,44

-14,41

25/12/2021

3

Q632050

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,55

-13,72

-13,61

25/01/2022

V

Tầng chứa nước n21

1

Q59704TM1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,64

-13,72

-13,68

10/01/2022

2

Q609060

Phường 1, thị xã Giá Rai

-13,77

-14,03

-13,89

25/12/2021

  

Số lượt xem: 213

Vũ Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN, Biến đổi khí hậu và Biển 

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn